Heikki Mannila vald till ordförande för expertgrupp för forskning om artificiell intelligens

11.2.2020

Forskningen kring artificiell intelligens och digitalisering har fått en riksomfattande expertgrupp. Mandatperioden för den av finansministeriet tillsatta expertgruppen är 1.2.2020–31.12.2022. Ordförande är generaldirektören för Finlands Akademi Heikki Mannila.

Den riksomfattande expertgruppen dryftar bland annat framtiden för forskningen kring artificiell intelligens och annan ny teknik samt de samhälleliga konsekvenserna av tillämpningar inom dessa områden.

Expertgruppen ska dessutom väcka diskussion om och debattera nationella och internationella kunskaps-, forsknings- och etiska frågor som gäller användningen av intelligent teknik. Expertgruppen granskar bl.a. utvecklingen av intelligenta tekniker ur klimatsynpunkt, den diskuterar kompetensutvecklingen i Finland och lyfter fram frågan om teknikens inverkan på demokratifrågorna.

Framstående AI-forskare som medlemmar

Medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertgruppen är framstående forskare inom området intelligent teknik eller deras tillämpningar. Gruppen består av ordinarie och växlande medlemmar. Mandatperioden för de växlande medlemmarna är ett år. En del av medlemmarna byts ut, eftersom de teman som expertgruppen behandlar byts ut årligen och de nya medlemmarna väljs enligt tema.

”Att utnyttja forskningsdata är viktigt i största allmänhet för att beslutsfattandet ska kunna grunda sig på kunskap. AI-tekniken utvecklas snabbt och forskningens roll är viktig när man överväger vilka åtgärder som bör vidtas inom den offentliga sektorn i fråga om artificiell intelligens. Forskningsfältet inom AI och digitalisering är omfattande och expertgruppen verkar öppet. Inom forskningen behövs omfattande sakkunskap, också annat än vad som är direkt representerat i gruppen”, kommenterar ordförande Heikki Mannila.

Expertgruppens första seminarium Mot framtidens artificiella intelligens ordnas den 8 april 2020.

Källa: Finansministeriets pressmeddelande

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?