Forskningsinfrastrukturer får betydande finansiering för att stärka samarbetet med näringslivet

1.12.2020

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 20 miljoner euro för projekt som ska öka den omfattande och mångsidiga användbarheten hos forskningsinfrastrukturer. Finansieringsbesluten fattades den 30 november 2020.

Utlysningen öppnades tack vare en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro som anvisades Akademin i statens fjärde tilläggsbudget för 2020. Finansieringen beviljades inom utlysningen FIRI: forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar och den riktades för att stödja de mål som ställts i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i fråga om lösningar för att skapa ett hållbart och utvecklande samhälle. Den stöder även färdplanens nya partnerskapsmodell. Utlysningen är också ett led i att genomföra de mål om omfattande och mångsidigt genomslag som tas upp i Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030.

De medel som Akademin beviljades i tilläggsbudgeten möjliggjorde en ny typ av utlysning som i synnerhet stöder utvecklingen av forskningsinfrastrukturer i samarbete med näringslivet. Genom finansieringen främjas nya gränssnitt mellan forskningsinfrastrukturer och företag. Målet är att skapa samarbetsplattformar där forskning, utbildning och innovation kan mötas och utvecklas. Starkare samarbetsplattformar gör det möjligt att i större utsträckning än tidigare utnyttja forskningsinfrastrukturer i näringslivets FUI-verksamhet och därigenom stödja kompetenskluster och ekosystem.

Till utlysningen inkom totalt 54 ansökningar och 19 konsortier finansieras. Projektstorleken är ungefär 0,4–2,4 miljoner euro.

I utlysningen beviljades finansiering bl.a. för forskningsinfrastrukturer för trådlös datakommunikation, bioekonomi och cirkulär ekonomi samt strukturell biologi samt för det nationella virusvektorlaboratoriet. Med finansieringen stöds också en forskningsinfrastruktur för anpassning till klimatförändringen samt samarbete inom ett hållbart livsmedelssystem, fotonik, mikro- och nanoteknik, materialforskning samt språkresurser och språkteknik.

Med finansieringen främjas samarbetet mellan forskningsinfrastrukturer och företag inom bl.a. livsmedelsbranschen, nätverksteknik, fotonik, bio- och läkemedelsbranschen, hälsoteknik och energisektorn.

Med hjälp av de finansierade infrastrukturprojekten kan man t.ex. producera information om livsmedels och råvarors sammansättning och struktur, matens fysiologiska betydelse och konsumenternas attityder inte bara till forskarnas behov utan också till företagens, myndigheternas och konsumenternas behov. Utvecklingen av samarbetsplattformar tillsammans med företag gör det också möjligt att trappa upp forskningsresultaten på molekylär nivå så att de nästan blir färdiga för marknaden som högteknologiska produkter.

”Forskningsinfrastrukturernas betydelse som stöd för högklassig forskning har ökat betydligt under de senaste åren. I de projekt som nu beviljats finansiering finns inspirerande exempel på hur man på många olika sätt inom forskningsinfrastrukturer kan bygga upp och intensifiera samarbetet med näringslivet” säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

I enlighet med statens fjärde tilläggsbudget stöder Akademin lösningar för ett hållbart och utvecklande samhälle också genom flaggskeppsprogrammet och finansiering av partnerskapsnätverk.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?