Finlands Akademi finansierar internationella forskningsprojekt inom soldriven kemi

29.1.2020

Sammanlagt sex forskningskonsortier inklusive 20 delprojekt har beviljats 4,6 miljoner euro i finansiering från det internationella programmet för soldriven kemi, Solar-Driven Chemistry (SDC). Finansieringen utlystes av nationella forskningsfinansiärer i Finland, Frankrike, Polen, Schweiz och Tyskland. För Finlands del har Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik beviljat totalt 864 000 euro till tre finländska delprojekt. De finansierade projekten är treåriga forskningsprojekt som inleds i april 2020.

Projekten fokuserar på grundforskning om fotokemiska processer. I projekten främjas hållbar utveckling på olika sätt i enlighet Agenda 2030, FN:s agenda för hållbar utveckling. Utlysningen hade två steg och i bedömningen betonades särskilt ansökningarnas innovativitet.

Utlysningen väckte intresse i Finland bland forskare inom olika områden. Finländska forskare från nio olika forskningsorganisationer deltog i 25 preliminära ansökningar med 29 delprojekt. Enligt professor Reko Leino, ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, gör SDC-finansieringen det möjligt att fördjupa och utvidga det internationella samarbetet inom det här ämnesområdet, som forskningsrådet anser vara strategiskt viktigt. Leino anser att finansieringen är viktig med tanke på förnyelsen av den finländska vetenskapen och stärkandet av dess kvalitet.

Finlands Akademi finansierade följande delprojekt:

Professor Pedro Camargo från Helsingfors universitet koordinerar ett delprojekt som ingår i konsortiet SolarMethaChem: Solar Light-Driven Processes Photochemical Conversion. Katalys är en viktig faktor i kemin för att möjliggöra renare, effektivare och ekonomiskt lönsamma produktionsprocesser. Om den energi som behövs för reaktionerna kunde samlas in direkt från solljuset genom fotokatalys, skulle detta göra det möjligt att ersätta den icke-förnybara energi som de nuvarande processerna behöver direkt med solljus. Camargos forskningsprojekt fokuserar på omvandling av metan till högre kolväten genom utnyttjande av solenergi med hjälp av effektiva, återvunna, stabila och återvinningsbara fotokatalytiska nanomaterial.

Professor Markku Leskelä från Helsingfors universitet deltar i konsortiet Interfacial engineering of semiconductors for highly selective light-driven chemical transformations. Leskeläs projekt undersöker den fotoelektriska katalys som solenergin möjliggör på halvledarytor. Målet är att med hjälp av atomlagerdeponering (ALD) tillverka noggrant kända modellsystem som baserar sig på halvledarelektroder och halvledarpartiklar.

Akademiforskare Pekka Peljo från Aalto-universitetet är koordinator för ett delprojekt som ingår i konsortiet Photoproduction of Hydrogen in Biphasic Systems with Electron Donor Recycling. För att vårt moderna samhälle ska kunna utvecklas och överleva krävs det att vi kan övergå till hållbar energiproduktion. Väte är ett utmärkt och utsläppsfritt bränsle som huvudsakligen tillverkas av fossila bränslen. I Peljos projekt undersöks fotoelektrokemiska system där väte produceras vid gränssnittet mellan organiskt lösningsmedel och vatten. De elektrondonatorer som finns i ett organiskt lösningsmedel producerar väte vid vätskegränssnitt när de utsätts för solljus.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?