Anställning som akademiprofessor: 31 sökande vidare till andra steget

6.5.2020

Finlands Akademis allmänna sektion har vid sitt möte den 6 maj beslutat att välja 31 sökande till det andra steget i utlysningen av bidrag för anställning som akademiprofessor.

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. En akademiprofessor förväntas främja forskningen på ett betydande sätt och skapa en kreativ forskningsmiljö.

Akademin mottog preliminära ansökningar från 251 personer. Ansökningarna riktades på följande sätt: 66 till forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, 96 till forskningsrådet för kultur och samhälle och 89 till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Två ansökningar uppfyllde inte utlysningens kriterier och Akademin lät bli att behandla dem.

”Både de preliminära och de egentliga ansökningarna bedöms genom internationell kollegial bedömning, dvs. peer review. Bedömarnas utlåtanden visar att de preliminära ansökningarna höll mycket hög kvalitet. Konkurrensen var alltså mycket hård redan i det första steget”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning.

Akademin finansierar för närvarande 25 femåriga akademiprofessurer inom forskningsrådens verksamhetsområden.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
  • ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö: vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 0295 335 106
  • ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle: ledande vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036
  • ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik: ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 0295 335 115

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?