29 högklassiga infrastrukturer med i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer

11.12.2020

Kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) vid Finlands Akademi har valt ut 29 forskningsinfrastrukturer som kommer att ingå i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer 2021–2024. Vägvisaren är en förteckning över sådana forskningsinfrastrukturer som under de följande 10–15 åren kommer att vara strategiskt viktiga för Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Uppdateringen av vägvisaren för forskningsinfrastrukturer är också ett led i att förverkliga Finlands nationella färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och stöder färdplanens nya partnerskapsmodell. Den föregående vägvisaren för forskningsinfrastrukturer publicerades 2014.

2020 års vägvisarutlysning öppnades utifrån Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030. Strategins vision är att genom högklassiga infrastrukturtjänster öka genomslaget och den internationella dragningskraften hos Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem. Ett mål inom FUI-färdplanens utvecklingshelhet för forskningsinfrastrukturer och försöksmiljöer är att inkludera en allt större del av de nationella forskningsinfrastrukturerna i den centraliserade finansieringen för att stärka forskningens öppenhet, kvalitet och genomslagskraft.

De infrastrukturer som nu valts till vägvisaren för 2021–2024 erbjuder tjänster bl.a. till stöd för internationellt högklassig medicinsk och biologisk avbildning samt högpresterande datorsystem. Med hjälp av de valda forskningsinfrastrukturerna kan man också producera mångsidig och verkningsfull information för såväl vetenskaps- och högskolesamfundets som den offentliga och privata sektorns behov, till exempel i fråga om kvantteknik, fjärranalys och biologisk bilddiagnostik. Bland de utvalda infrastrukturerna finns också projekt som erbjuder betydande tilläggsmöjligheter bl.a. till utnyttjande av mätdata som samlats in genom samverkan mellan atmosfären och olika ekosystem samt material som samlats in för att undersöka samhället, människor och kulturella fenomen i Finland.

Se förteckningen över de valda forskningsinfrastrukturerna här (pdf).

”Vägvisaren är ett viktigt verktyg för att stödja en gemensam långsiktig planering av forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet samt utvecklingen av dynamiska teknologi- och finansieringslösningar”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Kommittén för forskningens infrastrukturer har fastställt att största delen av finansieringen i de FIRI-utlysningar som öppnas på basis av vägvisaren ska reserveras för de forskningsinfrastrukturer som ingår i vägvisaren. Följande utlysning av finansiering för forskningsinfrastruktur öppnas i vår 2021.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?