Fyra miljoner euro till forskning som stöder Finlands och Sveriges skogsindustri

17.12.2019

I utlysningen Tandem Forest Values (TFV) beviljades över fyra miljoner euro till nio finsk-svenska forskningskonsortier med totalt 26 delprojekt. Den finska andelen av finansieringen är 2,1 miljoner och den svenska 2 miljoner euro. TFV-programmet förstärker forskningssamarbete mellan Finland och Sverige med anknytning till skogsresurser, värdekedjan av träbaserade produkter och träbyggande. Utlysningen är fortsättning till Finlands 100-årspresent för forskningssamarbete från Sverige. Programmet stöder finsk-svenskt samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskare.

Utlysningen organiserades av Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, samt miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. De svenska finansiärer består av Forskningsrådet Formas och Kungliga skogs- och lantbruksakademien, genom vilka även de privata stiftelser Wallenberg och Kempe deltog i finansieringen.

Programmet finansierar tvååriga projekt som leds av yngre forskare. Forskningen är mångvetenskapligt, med forskare från olika områden. Programmet innehåller projekt inom skogsvetenskaper, skogsindustrins processer och träbyggande.

Exempel på finansierade projekt

Biträdande professor Jaana Vapaavuori (Aalto-universitetet, Finland), äldre forskare Tiffany Abitbol (RISE Innventia, Sverige) och akademiforskare Kati Miettunen (Aalto-universitetet, Finland) utvecklar nya multifunktionella kompositer av biomaterial, som gör fotoelektriska apparater mer effektiva och hållbara.

Äldre forskare Saija Huuskonen (LUKE, Finland), forskningsprofessor Jari Hynynen (LUKE, Finland), professor Urban Nilsson (Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige) och lektor Emma Holmström (Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige) använder modeller för att undersöka växten av träd i nordens blandskogar. I forskningen produceras ny kunskap för beslutsfattning och rekommendationer om skogsvård.   

Biträdande professorer Lassi Roininen (LUT universitetet, Finland), Öktem Ozan (Kungliga tekniska högskolan, Sverige) och Andreas Hauptmann (Uleåborgs universitet, Finland) studerar optimering av sågning med hjälp av nästa generations digitalisering.

Forskare Kirsi Jarnerö (RISE, Sverige), biträdande professor Andreas Linderholt (Linnéuniversitetet, Sverige) och docent Valtteri Hongisto (Åbo yrkeshögskola, Finland) utvecklar nya akustiska metoder för definiering av kvaliteterna hos stegljudsisolering av trägolv.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, Finlands Akademi, tfn 029 533 5038, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vice avdelningschef Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7523 271, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
  • programchef Petri Heino, miljöministeriet, tfn 050 5949 923, fornamn.efternamn(at)ym.fi

Har du frågor eller synpunkter?