Finlands Akademi finansierar digital humanvetenskaplig forskning med tre miljoner euro

15.11.2019

Finlands Akademi har valt fem forskningskonsortier (17 delprojekt) som finansieras i andra steget av akademiprogrammet Digital humanvetenskap, DIGIHUM. Forskningskonsortierna beviljades totalt tre miljoner euro. De finansierade projekten inleder sitt arbete i januari 2020.

I projekten studerar forskarna de uraliska språkens variation, undersöker parlamentarisk politik och politisk kultur, tar fram lösningar för analys av nätbrottslighet, analyserar finsk film som big data och utvecklar digitala redskap för förbättring av arbetstagarnas välmående och metoder som får organisationer att fungera bättre. Samtliga forskningskonsortier i programmet är mångvetenskapliga.

Akademiprogrammet Digitala humanvetenskaper eller DIGIHUM använder digital teknik och den moderna datavetenskapens metoder i insamlingen, hanteringen och analysen av humanistiska och samhällsvetenskapliga material. Programmet förnyar metoderna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Programfinansieringen uppgår till 8,7 miljoner euro. Programutlysningarna sker i två steg. Programmet påbörjades 2016 och avslutas vid utgången av 2022. År 2017 anknöts fyra europeisk-amerikanska forskningsprojekt (Trans-Atlantic Platform) till programmet.

År 2019 finansierar Finlands Akademi fjorton akademiprogram. Programmen är vetenskapliga, tematiska och resultatorienterade forskningsprogram som förnyar forskningen och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Akademiprogrammen stöder högklassig mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bidrar till att skapa nya forskarnätverk och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete. Programmen har också vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn 029 533 5136, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 029 533 5143, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?