33 konsortier utvaldes till andra steget i utlysningen inom strategisk forskning

13.3.2019

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har beslutat den 11 mars 2019 att inbjuda 33 konsortier till andra steget av RSF:s utlysning. RFSs utlysning genomförs i två steg. Cirka 30 procent av ansökningar som lämnades in i den preliminära utlysningen blev inbjuden till den egentliga utlysningen. Projekten väljs utgående från deras samhälleliga betydelse, deras genomslag och deras vetenskapliga kvalitet.

RSF utlyste finansiering inom fyra nya program. Totalt inkom 108 preliminära ansökningar som hade forskare från 20 organisationer och 58 forskningsområden. Programmet Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES) fick 28 ansökningar varav 8 inbjuds till den egentliga utlysningen. Programmet Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER) fick 32 ansökningar varav 9 inbjuds till den egentliga utlysningen. Programmet Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT) fick 26 ansökningar varav 9 inbjuds till den egentliga utlysningen. Programmet Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD) fick 22 ansökningar varav 7 inbjuds till den egentliga utlysningen.

Programspecifika bedömningspaneler bedömde de preliminära ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans samt hur de passar in på programmens mål. Panelerna bestod av utländska och inhemska experter med mångsidig erfarenhet av vetenskap, forskning och utnyttjande av forskningskunskap. Panelerna utarbetade ett skriftligt utlåtande för varje ansökan. Samtliga sökande har fått en skriftlig beslutsmotivering för beslutet på ansökan.

”Det är väldigt intressant att få läsa de här ansökningrana för första gången. Mitt första intryck är att preliminära ansökningar är av god kvalitet, vilket är verkligen en angenäm överraskning. Jag ser potential i riktigt många ansökningar, även i dem som nu gallrades bort”, konstaterar RFSs nya orförande Kimmo Nuotio.

De konsortier som går vidare till det andra utlysningssteget är mångvetenskapliga konsortier vars preliminära ansökningar klart visade att forskningen passar i programmet och erbjuder forskningsbaserade lösningar som har betydelse för samhället. Konsortierna håller hög vetenskaplig kvalitet och deras planer på hur forskningen ska genomföras är trovärdiga.

De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer ansökningarnas samhälleliga genomslag. RSF beslutar i juni 2019 om vilka projekt som väljs till programmen.

De ansökningar som valdes finns som bilaga till pressmeddelandet.

  • Ordförandet för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 029 4122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • IMPRES: vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • FOOD: vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 029 533 5121, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • CULT: vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 029 533 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • STEER: vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?