Pikkumatikka

Webbkursen “Pikkumatikka” tillför småbarnspedagogiken observationer, lek och aktiviteter med matematisk inriktning

18.9.2018

De matematiska kunskaperna har tagit en oroande vändning i Finland. Flera undersökningar visar att matematiska färdigheter som utvecklats före skolåldern har en avgörande betydelse för senare matematiska och även språkliga färdigheter. Internationella undersökningar visar ändå att stödet för matematiska färdigheter får för lite uppmärksamhet i småbarnspedagogiken.

I Minna Hannula-Sormunens nyligen avslutade undersökning utvecklades metoder för att börja spontana observationer av tal inom småbarnspedagogiken. Arbetsledningsmetoder och matematiska lek- och verksamhetsmiljöer som skapats i Finlands Akademis spetsprojekt Math All around You – Matematiikka ympärilläsi blev grunden till en webbkurs.

Finlands Akademis spetsprojektsfinansiering stärker det aktiva samarbetet mellan forskarna i undersökningen och instanser som utnyttjar resultaten. 101 högklassiga forskningsprojekt beviljades finansiering. I dessa projekt främjas forskningens effekt genom olika försök och initiativ.

Webbkursen Pikkumatikka ökar medvetenheten om vilken betydelse tidiga matematiska färdigheter har för barnets utveckling och senare inlärning. Kursen ger forskningsbaserat fortbildningsmaterial för matematiska färdigheter inom småbarns- och förskolepedagogiken, vilket grundas på observationer och systematiskt stöd av barnets aktiviteter. MOOC-modellen möjliggör en bred användargrupp, förverkligande som är oberoende av tid och plats samt anpassningsbara och flexibla utbildningsmodeller.

Banbrytande forskningsdata bakom webbkursen

Biträdande professor Minna Hannula-Sormunens och professor Erno Lehtinens forskningsgrupp vid Åbo universitet har gjort banbrytande forskning inom detta område. Gruppen identifierade för drygt tio år sedan en utvecklingsfaktor som fick internationell uppmärksamhet. Denna faktor åstadkommer skillnader i den matematiska utvecklingen och är möjlig att påverka genom småbarnspedagogiken.

”Om barnet ser på omvärlden genom ’räkneglasögon’ och lätt fäster uppmärksamhet vid tal i sin omgivning, får barnet träning i att upptäcka tal och att mångsidigt utnyttja detta i praktiska situationer i livet samt i uppgifter som känns meningsfulla för barnet. På motsvarande sätt blir ett barn som inte fäster uppmärksamhet vid tal utan den träning som det behöver för att utveckla tidiga räknekunskaper av föremål och företeelser samt förmågan att utnyttja tal”, berättar Hannula-Sormunen.

Småbarnspedagogens entusiasm och förmåga att betrakta omvärlden med matematiska ögon smittar av sig på barnen också.

”Småbarnspedagogen måste först själv kunna fästa uppmärksamhet vid matematiska drag i miljön som passar barn. Genom att ta på sig räkneglasögonen själv kan man börja se räknebara och matematiskt meningsfulla aktiviteter för barn också. “Pikkumatikka” är inspirerande och roligt för barn, det är lek och aktivitet som utvecklar barnet systematiskt, helt annorlunda än forna tiders skolmatematik.”

Webbkurserna Pikkumatikka för småbarns-, förskole- och nybörjarpedagoger är en del av fortbildningen Joustavaan matematiikkaan som ordnas av Utbildningsstyrelsen och som börjar nu. De kommer att finnas tillgängliga för lärarutbildningen för småbarns- och nybörjarpedagogik i Jyväskylä och Helsingfors och vid Åbo Akademi inom spetsprojektet Matematiikan maailmaan.

Mer information

  • biträdande professor Minna Hannula-Sormunen, Åbo universitet, pedagogiska fakulteten, tfn 050 337 8740, minna.hannula-sormunen(at)utu.fi

Har du frågor eller synpunkter?