Fyra nya finansieringsprogram för strategisk forskning

9.11.2018

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag beslutat att lansera fyra nya forskningsprogram. Programmen har formulerats utgående från de temaområden som statsrådet fastställde i september.

Ansökan sker i två steg; i det första steget inlämnas preliminära ansökningar. Första stegets ansökningstid börjar den 19 december 2018 och går ut den 23 januari 2019.

Den finskspråkiga utlysningstexten publicerades idag. Den svenska versionen publiceras senare.

De nya RSF-programmen är:

  • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)
  • Offentliga maktens ändrande roll och möjligheter för samhällsstyrning (STEER)
  • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)
  • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD).

Stärkandet av forskningens etiska dimension är en gemensam prioritering för 2019 års teman.

”Stärkandet av forskningens etiska dimension är en aktuell prioritering bl.a. för att den snabba tekniska utvecklingen kräver stöd av aktivt etiskt tänkande. Etiska aspekter är också viktiga när det gäller frågor som rör arbetsfördelningen mellan den offentliga och den privata sektorn. Det är viktigt att forskning utnyttjas för att tjäna samhällsutvecklingen i Finland och hela mänskligheten. Vårt mål är att inkludera den etiska dimensionen i programmen så att de relevanta etiska frågorna genomsyrar projektens forsknings- och interaktionsverksamhet”, säger ordföranden för RSF Per Mickwitz.

De nya RSF-programmen inleds i sommar 2019 och deras finansieringsperiod är sex år. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar besluten om att fortsätta finansieringen. Projekten väljs ut med en ny sammansättning, eftersom mandatperioden för det nya rådet inleds från början av 2019.

Ansökningarna ska lämnas in som konsortieansökningar. Konsortier som består av minst tre delprojekt, två organisationer och tre forskningsområden är behöriga att ansöka. Genomförandet av forsknings- och interaktionsarbetet ska presenteras som arbetspaket. De sökande ska fästa särskild uppmärksamhet vid det inbördes samspelet mellan arbetspaketen och vid det mervärde som konsortiestrukturen medför. Hänsyn ska även tas till beskrivningen av konsortiets gemensamma resultat och det väntade genomslaget.

RSF beslutade också att stärka den planenliga ledningen av konsortier genom att kräva att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.

”Varje ledare får noggrant överväga vad en tillräcklig insats är. Det kommer säkert att finnas variation, bl.a. beroende på hur förvaltningen av konsortiet annars är organiserad. Det är i varje fall klart att sådan mångvetenskaplighet och sådana nya kunskapskombinationer som eftersträvas i programmen inte uppnås utan målinriktad ledning och tillräckligt med tid”, säger Mickwitz.

Mer information

  • IMPRES: vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • FOOD: vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 0295 335 121, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • CULT: vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, 0295 335 064, firstname.lastname(at)aka.fi
  • STEER: vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänt om strategisk forskning: direktör Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?