Finlands Akademi valde nya akademiforskare inom biovetenskap och miljö

3.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har idag beslutat att finansiera elva nya femåriga anställningar som akademiforskare. Forskningsrådets sammanlagda finansiering för anställningarna uppgår till ca 4,8 miljoner euro.

Forskningsrådet lät bedöma totalt 95 akademiforskaransökningar som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2017. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av de sökande som beviljades bidrag) var 11,6 procent. En dryg tredjedel av de finansierade är kvinnor.

Finansieringen för anställning som akademiforskare syftar till att främja och stärka de bästa forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. När en forskare ansöker om akademiforskarbidrag söker hen egentligen Finlands Akademis finansiering för sin egen lön för högst fem år.

De nya akademiforskarna kommer att undersöka bl.a. hur djur anpassar sig till stadsmiljöer, genregleringsmekanismer som styr differentieringen av nervceller samt vårtbjörkens funktionella genomik.

De viktigaste urvalskriterierna vid valet av akademiforskare är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet samt den sökandes självständiga ställning och karriärframsteg. Då finansieringsbesluten fattas betonas även vikten av internationell samverkan och tidigare mobilitet.

”Akademiforskarna stakar ut riktningen för vetenskapen i Finland. Därför är det ytterst viktigt att de får en chans att etablera sig som nyskapande forskare som bidrar till att bygga upp forskningen inom sitt område i framtiden”, säger professor Kai Lindström, ordförande för forskningsrådet för biovetenskap och miljö.

Finlands Akademis finansiering beviljas till de bästa forskarna och forskargrupperna samt till de mest lovande unga forskarna. Finansieringen bygger på fri konkurrens. Målet är att forskare ska kunna genomföra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt.

Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen. På ansökningar om fleråriga forskningsbidrag bes vanligtvis ett skriftligt utlåtande av en vetenskaplig expertpanel eller åtminstone två utomstående utlåtanden av sådana enskilda forskare som är välrenommerade vetenskapsidkare inom sina respektive områden. Den vetenskapliga panelen ger ett utlåtande på varje ansökan.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?