Finlands Akademi förbereder två nya akademiprogram

11.6.2018

Finlands Akademi har beslutat att lansera två nya akademiprogram: Miljöhälsan under klimatförändring och Livets molekylära regleringsmekanismer. För det förstnämnda programmet har Akademin reserverat åtta miljoner euro och för det sistnämnda sju miljoner euro. Beredningsarbetet inleds och finansieringen utlyses i vår 2019.

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsmekanismer siktar till att öka förståelsen av de molekylära mekanismer som styr interaktionen mellan organismers inre och yttre faktorer och deras genom. Forskningen inom detta område har blivit möjlig tack vare den starka metodologiska utvecklingen inom studien av genomiska regleringsmekanismer. Två miljoner euro av programmets finansieringsbudget kommer att användas för ett nytt slags efterhandsprogram som planeras i samband med att själva akademiprogrammet bereds.

Akademiprogrammet Miljöhälsan under klimatförändring har som mål att tillhandahålla den kunskapsbas som behövs vid valet av bästa praxis för anpassning till klimatförändring. I Finland har man forskat väldigt lite i hur klimatförändringen och åtgärderna för att begränsa den påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Drygt 200 förslag

I november 2017 utnyttjade Akademin en öppen webbenkät för att samla in förslag om teman för nya akademiprogram och nya strategiska forskningsteman. Det kom in sammanlagt 205 förslag.

Förslagen behandlades i mars vid en gemensam workshop för Akademins forskningsråd. På basis av workshoppen tog man fram åtta programinitiativ varav Akademins styrelse sedan utvalde två. Valet grundade sig i synnerhet på temanas aktualitet och lämplighet för programbaserad finansiering.

Ett akademiprogram är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Det är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Ett akademiprogram stöder högklassig, mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete. Finansieringstiden inom ett akademiprogram är minst fyra år. Akademin har för tillfället tretton pågående akademiprogram.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?