Finlands Akademi fattade beslut om fördelningen av 2019 års forskningsanslag

7.11.2018

Finlands Akademis styrelse beslutade igår om hur nästa års forskningsanslag ska fördelas mellan Akademins olika forskningsråd och bidragsformer.

Den tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro som har öronmärkts för Akademin i statsbudgeten kommer att distribueras som akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen. Därtill beslutade styrelsen att höja forskningsrådens forskningsanslag med 11 miljoner euro jämfört med 2018. Det betyder att Akademins forskningsråd kommer att sammanlagt ha 36 miljoner euro mer att utdela än i år.

Styrelsen beslutade också om ett engångstillägg på 10 miljoner euro för finansieringen av forskningsinfrastrukturer och om ett tillägg för forskningsprogram. Dessa tillägg kan göras eftersom 2019 års bevillningsfullmakt inte kommer att användas för finansieringen av pågående spetsforskningsenheter, i linje med den långsiktiga finansieringsplanen för spetsforskningsprogrammen.

Projektfinansieringen är Finlands Akademis mest centrala redskap för att främja högklassig och ansvarsfull forskning med stort genomslag, stödja forskningens internationalisering och förnyelse samt öka den interdisciplinära forskningen. Tack vare akademiprojektsbidrag kan forskare genomföra omfattande forskningsprojekt i form av konsortier som omspänner flera av forskningsrådens verksamhetsområden.

Akademins forskningsråd kommer att ändras från början av 2019: forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa går samman och bildar forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö. Från och med den 1 januari 2019 har Akademin tre forskningsråd: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. De nya forskningsrådens finansieringsandelar kommer att motsvara 2018 års andelar, med beaktande av den förändrade strukturen. 

Mer information

  • professor Heikki Ruskoaho, styrelseordförande, Finlands Akademi, tfn 050 448 0772, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?