Finlands Akademi beviljade över 150 miljoner euro för akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer

2.7.2018

Alla finansieringsbeslut om Finlands Akademis septemberutlysning 2017 har nu fattats. Under våren och sommaren fattade Akademins fyra forskningsråd beslut om totalt 154 miljoner euro inom bidragsformerna akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer.

Akademin beviljade totalt 98 miljoner euro i akademiprojektsbidrag, 28,5 miljoner euro i akademiforskarbidrag, 25 miljoner euro i forskardoktorsbidrag och 2,3 miljoner euro i bidrag för kliniska forskare.

Totalt inkom 2 808 ansökningar inom dessa bidragsformer. Sammanlagt 397 forskare eller grupper fick bifall; beviljandegraden var således 14 procent. I siffrorna ingår inte ansökningar av delprojekt i konsortier.

Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter. En anställning som akademiforskare erbjuder dig omfattande och mångsidiga möjligheter att bedriva självständig forskning och utveckla forskningen inom ditt eget område.  Målet med akademiprojekten är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse.

Finlands Akademi finansierar högklassig, innovativ forskning som siktar till vetenskapliga genombrott. Akademins finansiering bygger på fri konkurrens och internationell obunden kollegial bedömning. Kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen. Finansieringsbesluten om forskardoktorer, akademiforskare och akademiprojekt fattas av Akademins forskningsråd på basis av bedömningsutlåtanden. 

Har du frågor eller synpunkter?