20 akademiforskare får finansiering av forskningsrådet för kultur och samhälle

26.4.2018

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att bevilja bidrag för 20 nya anställningar som akademiforskare. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2017. Forskningsrådets finansiering för de nya anställningarna uppgår till totalt 8,7 miljoner euro under fem år.

Med akademiforskarbidragen vill forskningsrådet förbättra den vetenskapliga kompetensen och stödja internationell och sektorsöverskridande mobilitet hos forskare som är i mitten av sin karriär.

De nya akademiforskarna kommer att undersöka bl.a. ögonkontaktsvårigheter i tidig upptäckt och rehabilitering av autismspektrumstörning, företagande och en åldrande befolkning samt surrealism och vetande.

Forskningsrådet lät bedöma totalt 155 akademiforskaransökningar som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2017. Ansökningarna bedöms genom internationell kollegial bedömning (peer review). Det innebär att ansökningarna och forskningsplanerna bedöms av vetenskapliga expertpaneler som består av internationella forskare. En fördel av internationell peer review anses vara att den ger en bild av hur forskningen placerar sig i förhållande till den internationella nivån och möjliggör finansieringen av forskningsprojekt av högsta kvalitet.

Konkurrensen om finansieringen är mycket hård. I år kunde forskningsrådet för kultur och samhälle finansiera endast 13 procent av ansökningarna. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna är 50 procent. Bidragen för anställning som akademiforskare är forskningsrådets viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskarkarriären.

Då finansieringsbesluten fattades fäste forskningsrådet uppmärksamhet vid att säkerställa förnyelsen och genomslaget av högklassig forskning samt vid att möjliggöra vetenskapliga genombrott. Mer information om forskningsrådets finansieringskriterier finns på Akademins webbplats.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?