Tiina Petänen

Respons från sökande i höstutlysningen 2022 ger värdefull information för att främja smidig ansökan

29.12.2022

Efter höstutlysningen samlar vi årligen in respons från sökanden och forskningstjänsternas personal om hur utlysningen lyckades. I oktober 2022 besvarade sammanlagt 635 personer vår enkät (svarsprocent 22 %). 55 procent av respondenterna hade ansökt om akademiprojektbidrag, 38 procent om anställning som akademiforskare, 4 procent om annan finansiering och 3 procent representerade forskningstjänster. Ett varmt tack till alla som svarade.

Forskningsplanen lämnades igen som pdf-bilaga

I höstutlysningen 2022 lämnades forskningsplanen åter in som en bilaga. 88 procent av respondenterna ansåg att återgången till det gamla sättet var lyckad: 32 procent ansåg den vara bra och 56 procent mycket bra. Ännu ifjol skrevs forskningsplanen på ansökningsblanketten med en editor. Man var också relativt nöjda med denna lösning, men utifrån den respons vi fick beslutade vi att på vissa villkor återgå till forskningsplanen som bilaga.

Vi fick en del utvecklingsförslag om hur Word- och LaTeX-mallarna fungerar, och vi kommer att sätta oss in i dem ännu under våren 2023. Vi förbättrar också anvisningarna för e-tjänsten till denna del.

Respons på anvisningar och rådgivningen (Ask & Apply)

År 2022 ordnade vi sammanlagt sju Ask & Apply-webbinarier med cirka 1 500 deltagare. Enligt responsen följde endast en tredjedel av respondenterna med webbinarierna eller bekantade sig med inspelningarna. Antalet följare var dock 15 procent större än året innan.

Av dem som svarade på enkäten hittade 80 procent de uppgifter som behövs för att göra ansökan i utlysningstexten. Respondenterna ansåg att anvisningarna i utlysningstextens olika delar i huvudsak var tydliga och begripliga. Det svåraste ansågs vara uppgörandet av finansieringsplanen för projektet; mest information efterfrågades om detta (28 % av respondenterna).

Av Akademins sociala medier (Twitter, LinkedIn och Facebook) följdes Twitter mest (30 procent). Det är dock anmärkningsvärt att 64 procent av respondenterna uppgav att de inte alls följer Akademin på sociala medier. Vi frågade också vilken kanal för ansökningsrådgivning som skulle vara mest intressant för de sökande: Webblanketten ’Fråga och tyck till’ (dvs. helpdesk) fick 24 procent understöd och en chatt som föreslogs som en ny egenskap fick 31 procent understöd. Ytterligare 20 procent av respondenterna vill ha ansökningsrådgivning per e-post. Bara 3 procent skulle föredra Twitter.

Ny bidragsform för anställning som akademiforskare

I november 2022 ordnade vi ett diskussionstillfälle för dem som sökt anställning som akademiforskare för att samla erfarenheter av utlysningen. Det som väckte mest diskussion var utarbetandet av finansieringsplanen samt beskrivningen av meriter och ökande kompetens. Samma frågor lyftes också fram i den skriftliga responsen i samband med enkäten till de sökande.

Vid utarbetandet av budgeten berömdes stödet från den egna organisationen (51 procent av respondenterna). När finansieringen övervägs är det stöd som forskningsplatsen ger även viktigt för att organisationen förbinder sig till projektet. Vi fick många frågor om varför vi inte har angett forskningsrådspecifika övre gränser för finansieringen. Vår tanke är att man kan ansöka om finansiering för projektet enligt forskningens behov. Inom vissa branscher är det mest ändamålsenligt att ansöka om finansiering för en liten grupp, i andra inte.

Å ena sidan upplevdes det som svårt att skriva beskrivningen om meriter och ökande kompetens, men å andra sidan upplevdes det också som ett bra sätt att beskriva den egna karriären på ett bredare plan. Längden på avsnittet ansågs vara ganska kort. Många sökande upplevde att det var svårt att i en bestämd längd få med alla väsentliga saker och därför önskade man noggrannare anvisningar om vad det lönar sig att skriva i avsnittet. Vi beaktar denna respons när vi planerar nästa utlysning.

En del av de sökande var också oroade över om man i bedömningen i tillräcklig grad beaktar de olika faserna i forskarkarriären. Detta har särskilt betonats i våra anvisningar till bedömarna.

Vårt forskningsdatasystem utvecklas

Vi förnyar som bäst vårt forskningsdatasystem. I samband med enkäten frågade vi om de sökande var villiga att delta i arbetet med att utveckla e-tjänsten. De första användartesterna inleds i januari 2023. Tack till alla som anmälde sig villiga att utveckla vårt nya system.

Har du frågor eller synpunkter?