Tiina Petänen

Syyshaun 2022 hakijapalautteesta arvokasta tietoa haun sujuvuuden edistämiseen

29.12.2022

Keräämme vuosittain syyshaun jälkeen hakijoidemme ja organisaatioiden tutkimuspalveluhenkilöstön kommentteja haun sujuvuudesta. Kyselyymme lokakuussa 2022 vastasi yhteensä 635 henkilöä (vastausprosentti 22). Vastaajista 55 prosenttia oli hakenut akatemiahanketta, 38 prosenttia akatemiatutkijan tehtävää, 4 prosenttia muita avoimena olleita hakuja ja 3 prosenttia edusti tutkimuspalveluita. Lämmin kiitos kaikille vastanneille.

Tutkimussuunnitelma jätettiin jälleen PDF-liitteenä

Tutkimussuunnitelma jätettiin syyshaussa 2022 jälleen liitteenä. 88 prosenttia vastanneista piti muutosta onnistuneena: (32 % hyvänä ja 56 % erittäin hyvänä). Vielä syyshaussa 2021 tutkimussuunnitelma kirjoitettiin hakulomake-editorissa. Tähän ratkaisuun oltiin myös suhteellisen tyytyväisiä, mutta saamamme palautteen perusteella päätimme kuitenkin palata tietyin ehdoin takaisin liitteenä jätettävään tutkimussuunnitelmaan. Word- ja LaTeX-mallipohjien toimivuuteen saimme jonkin verran kehittämisehdotuksia, ja paneudumme niihin vielä kevään 2023 aikana. Parannamme myös verkkoasioinnin ohjeistusta tältä osin.

Palaute hakuohjeistuksesta ja hakuneuvonnasta (Ask & Apply)

Järjestimme vuonna 2022 yhteensä seitsemän Ask & Apply -webinaaria, joissa oli noin 1 500 osallistujaa. Palautteen perusteella vain kolmannes vastaajista seurasi webinaareja tai tutustui tallenteisiin. Kuitenkin seuraajien määrä oli 15 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia löysi hakuilmoituksesta hakemuksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Vastaajat pitivät hakuilmoituksen eri osien ohjeistuksia pääasiassa selkeinä ja ymmärrettävinä. Hankalimpana pidettiin hankkeen rahoitussuunnitelman laatimista, josta kysyttiin eniten lisätietoja (28 % vastaajista).

Akatemian somekanavista (Twitter, LinkedIn ja Facebook) Twitteriä seurattiin eniten (30 % vastanneista). Huomattavaa kuitenkin on, että 64 prosenttia vastanneista kertoi, etteivät he seuraa lainkaan Akatemian somekanavia. Kysyimme myös, mikä olisi hakijoille mieleisin hakuneuvontakanava: Verkkosivuilta aukeava Kysymykset ja palaute -lomake (helpdesk) sai 24 prosentin kannatuksen ja uutena ominaisuutena ehdotettu chat-toiminto 31 prosentin kannatuksen. Sähköpostitse hakuneuvontaa haluaisi vielä 20 prosenttia vastanneista. Twitteriä suosisi vain 3 prosenttia.

Akatemiatutkijan tehtävä uudistui

Järjestimme marraskuussa 2022 akatemiatutkijan tehtävää hakeneille keskustelutilaisuuden, jossa keräsimme kokemuksia hausta. Eniten keskustelua herätti rahoitussuunnitelman laatiminen sekä Ansiot ja pätevöityminen -osan kirjoittaminen. Samat asiat nousivat esille myös hakijakyselyn yhteydessä kirjallisesti saadusta palautteesta.

Budjetin laadinnassa kiiteltiin oman organisaation tukea (51 % vastanneista). Suorituspaikan antama tuki rahoitusta mietittäessä on tärkeää senkin vuoksi, että organisaatio sitoutuu rahallisesti hankkeeseen. Saimme paljon kysymyksiä siitä, miksi emme olleet ilmoittaneet toimikuntakohtaisia rahoituksen ylärajoja. Ajatuksenamme on, että hankkeeseen voi hakea rahoitusta tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. Joillain aloilla on tarkoituksenmukaisinta hakea rahoitusta pienelle ryhmälle, toisilla ei.

Ansiot ja pätevöityminen -osan kirjoittaminen koettiin yhtäältä vaikeaksi, mutta toisaalta myös hyväksi tavaksi kuvata omaa uraa laajemmin. Ansioiden ja pätevöitymisen kuvaamiseen varatun osion pituutta pidettiin jokseenkin lyhyenä. Monet hakijat kokivat vaikeaksi mahduttaa määrättyyn mittaan kaikki oleelliset asiat, minkä vuoksi toivottiin tarkempaa ohjeistusta siitä, mitä osioon kannattaa kirjoittaa. Otamme tämän palautteen huomioon seuraavaa hakua suunnitellessamme. Osa hakijoista oli myös huolestuneita siitä, otetaanko arvioinnissa riittävästi huomioon eri tutkijanuravaiheet. Asiaa on erityisesti painotettu arvioijillemme annettavassa ohjeistuksessa.

Tutkimustietojärjestelmäämme kehitetään

Uudistamme parhaillaan tutkimustietojärjestelmämme. Siihen liittyen kysyimme hakijapalautteen keruun yhteydessä hakijoidemme halukkuutta osallistua verkkoasioinnin kehittämistyöhön. Ensimmäiset käyttäjätestaukset alkavat tammikuussa 2023. Kiitos kaikille, jotka ilmoittautuivat halukkaiksi kehittämään uutta järjestelmäämme.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?