Meri Back

Finländska forskare utmärkte sig i Östersjöforskningens BONUS-program

21.11.2022

I det internationella BONUS-programmet för Östersjöforskning genomförde man ett långsiktigt forskningssamarbete i över tio år. Finländska forskare deltog aktivt i programmet och koordinerade flest forskningskonsortier av de länder som deltog. Dessutom var antalet finländska finansierade forskningspartner det näst största bland alla medlemsländer i programmet. Finlands Akademi finansierade programmet med sammanlagt 6,3 miljoner euro.

Genomslaget av forsknings- och utvecklingsprogrammet BONUS har varit betydande. I och med BONUS förbättrades bland annat kvaliteten på den vetenskapliga forskningen i Östersjöområdet, och programmet bidrog också till att det totala antalet publikationer med Östersjötema och det internationella forskningssamarbetet ökade. Dessutom uppmuntrade forskningsprogrammet ytterligare flervetenskaplig forskning för att lösa miljöproblem och utmaningar med hållbar utveckling.

Inom BONUS-programmet finansierade man sammanlagt 48 internationella forskningssammanslutningar. De producerade ny information och främjade den tekniska utvecklingen i Östersjöområdet inom såväl socialvetenskaper, evolutionsbiologi och genetik som miljöteknik.

I programmet deltog åtta EU-medlemsländer (Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland), vars nationella organisationer för forskningsfinansiering finansierade programmet tillsammans med Europeiska kommissionen med sammanlagt knappt 100 miljoner euro. Programmet delades in i fem utlysningar: Innovation 2014–2017, Viable ecosystem 2014–2018, Sustainable ecosystem services 2015–2018, Blue Baltic 2017–2020 och Synthesis 2018–2020.

En av de största utmaningarna med att finansiera forskningen inom ramen för det samfinansierade BONUS-programmet var medlemsländernas varierande finansiering samt att säkerställa att den landsspecifika budgeten var tillräcklig för att finansiera det önskade antalet projekthelheter.

koontikuva.png

Figur 1. Resultaten av BONUS-programmets fem utlysningar och de finansierade konsortierna har publicerats i många översikter. Det har också gjorts en genomslagsutvärdering av programmet samt referentgranskade publikationer. Publikationerna finns på programmets webbplats: BONUS EEIG (bonusportal.org).

Finländarnas aktivitet i Östersjöforskningen syntes i BONUS-programmet

Finländska forskare klarade sig bra i BONUS-utlysningarna i jämförelse med andra medlemsländer i programmet. Sammanlagt 60 finländska sökande finansierades och de var indelade i 35 finansierade konsortier, dvs. största delen av alla finansierade konsortier. Finländarna finansierades med sammanlagt cirka 14 miljoner euro, varav Finlands Akademi finansierade 6,3 miljoner euro. De finländska finansierade partnerna utgjorde den näst största gruppen i alla medlemsländer – endast svenska sökande finansierades i högre grad (77 partner).

I BONUS-programmet deltog finländska samarbetspartner från 23 olika organisationer, t.ex. Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet och Åbo Akademi. Finlands miljöcentral lyckades bra i utlysningarna och koordinerade till och med fem konsortier. Finländska forskare sökte särskilt finansiering gällande teman som behandlade förvaltningens struktur, verksamhet och praktiska instrument samt utvecklingen av dessa. Dessutom deltog många finländare i forskningsteman som gällde bedömning, analys och förvaltning av riskerna i havsområdena samt utveckling av innovativa och miljövänliga mättekniker.

koontikuva_sv.png

Figur 2. Till vänster visas de sökande i BONUS-länderna som fått finansiering och till höger antalet koordinatorer per land. Sökande från Sverige fick mest finansiering, men finländarna koordinerade flest projekt.

Konsortier med finländska partner var jämnt fördelade bland ansökningarna. Även om de budgetar som Sverige, Danmark och Tyskland anvisade för programfinansieringen var betydligt större än Finlands totala finansiering, visade finländska forskare sin framgång genom att koordinera flest konsortier (sammanlagt 13 koordinatorer).

Med hjälp av forsknings- och utvecklingsprogrammet BONUS stödde man genomförandet av gemensamma bestämmelser och gemensam praxis samt deltog i utvecklingen av förvaltningen för att främja en mer hållbar användning av resurserna i Östersjöns ekosystem. Finlands Akademi deltog förutom i BONUS-programmet även som observatörsmedlem i BANOS-projektet (Towards a joint Baltic and North Sea reseach and Innovation programme). Projektet var en koordinations- och stödåtgärd som finansierades genom EU:s Horisont 2020-program (2018–2021), och inom ramen för det utarbetades en forsknings- och innovationsstrategi för Östersjön och Nordsjön. Strategin kommer att utnyttjas i det europeiska partnerskapet för blå ekonomi, som finansieras genom programmet Horisont Europa. Finlands Akademi deltar i programmet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet.

Har du frågor eller synpunkter?