Saila Seppo

Utvärderingspanel: Akademiprogrammet Ny energi var en bra ekonomisk investering

22.12.2021

Inom akademiprogrammet Ny energi genomfördes världsledande forskning inom förnybar energi, energisystem, energianvändbarhet och nya affärsmodeller inom energisektorn. Forskningen i programmet var i sin helhet av mycket hög vetenskaplig kvalitet.

Den pågående omvälvningen inom energisektorn förändrar mycket i våra liv, och vi kan alla bli energiproducenter. Det finns mycket att forska i. Förutom att undersöka förnybar energi och energisystem måste man också undersöka energianvändbarheten och nya affärsmodeller. Mest uppmärksamhet får forskning i batterier och laddningen av dem, men också forskningen om väte lyfts fram.

Inom akademiprogrammet Ny energi (2015–2020) genomfördes vetenskapligt högklassig, delvis världsledande forskning. På basis av en bibliometrisk analys har över hälften av publikationerna inom programmet gjorts i internationellt samarbete, och programmets publikationer håller i genomsnitt en klart högre nivå än andra publikationer från kontrollgruppen inom samma bransch.

Programmets utvärderingspanel konstaterade i sin rapport att programmet hade mycket starka vetenskapliga resultat och att akademiprogrammet hade inverkan på industrin, samhället och utbildningen av unga forskare.

Panelen identifierade också nyttan av att man skapar ett akademiprogram för en viss tematik, där man genom mångsidig programverksamhet främjar nationellt och internationellt forskningssamarbete. I ett akademiprogram skapas nya nätverk. Forskare från olika branscher erbjuds flera vägar att gå vidare när de möts på programmets seminarier. Därtill ger företagsbesöken inom programmet viktiga perspektiv och skapar nytt samarbete.

Otroliga forskningsframgångar inom ny energi

Utvärderingspanelen valde tre av programmets framgångar för närmare granskning. Dessa hade förverkligat programmets mål exceptionellt väl i fråga om vetenskapssprång, samarbete eller tvärvetenskaplighet. Dessutom lyfte panelen fram också andra projekts framgångar i sin rapport. Till exempel Inno Indigo ERA-Net Energy 2016-utlysningens internationella projekt Kokonaisvaltaiset prosessit ja käytännöt puhtaalle energialle biotalouden strategioiden vahvistamisessa (INDO-NORDEN) producerade ansvarsfull vetenskap genom att inkludera lekmän i projektet. Bland annat besökte forskarna inom projektet grundskolor, där de berättade om sitt forskningsprojekt.

Den första framgången är baserad på ett vetenskapssprång. Konsortiet Tuulivoiman ja aurinkosähkön hyödynnettävyyden parantaminen energiajärjestelmissä (VaGe) har revolutionerat modelleringen av energisystem genom att utveckla en öppen källkod – ett modulärt och ytterst mångsidigt modelleringsramverk. Med den här lösningen får energisystemet bättre prognoser för den ändrande och osäkra elproduktionen.

Forskarnas aktivitet vid utländska universitet och ett produktivt samarbete och nätverkande gjorde att konsortiet Biojalostamon vesivirtojen katalyyttinen vesifaasireformointi (AQUACAT) blev en framgång. Konsortiet fick stöd för sin forskning från Universiteit Twente i Holland och London Imperial College. Konsortiet undersökte katalysatorer som kan omvandla organiska rester i bioraffinaderiers avloppsvatten till värdefulla gaser, som till exempel väte. Konsortiets forskare lämnade in en ansökan om patent för sina resultat.

Den tredje framgången uppstod i tvärvetenskapligt samarbete. Panelen uppmuntrade projekten till att sträva efter tvärvetenskaplighet och såg att många konsortier redan publicerat i tvärvetenskapliga tidskrifter. Det är viktigt att redan under projektets inledning samarbeta i synnerhet med industrin, eftersom detta gör det enklare att hitta en fortsättning på forskningen, till exempel som ett projekt som finansieras av Business Finland. Också helt vanliga medborgare som har något viktigt att bidra med kan ingå i ett konsortium.

Det är svårt att samla ihop tvärvetenskapliga grupper och att genomföra en högklassig forskning som överskrider gränserna för vetenskapsområden. I konsortiet Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintakosysteemin muutos – Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE) lyckades man med detta. Projektet genomfördes av en balanserad kombination av samhälls- och miljövetare, ingenjörer och forskare inom industriledarskap samt automations- och systemteknik.

USE-konsortiets resultat fick stor internationell uppmärksamhet bland forskare. Det viktigaste resultatet var att man omfattade ekosystemkonceptet från naturvetenskaperna i planeringen av förnybar energi och inbyggda lösningar för energieffektivitet under den pågående omvälvningen inom energisektorn. Konsortiet erbjöd också bakgrundsmaterial till Finlands klimatpolitiska plan på medellång sikt från 2017.

Har du frågor eller synpunkter?