Saila Seppo

Uusi energia -akatemiaohjelma oli arviointipaneelin mukaan hyvä taloudellinen sijoitus

22.12.2021

Uusi energia -akatemiaohjelmassa tehtiin maailman johtavaa tutkimusta uusiutuvan energian, energiajärjestelmien, energian käytettävyyden ja energiasektorin uusien liiketoimintamallien aloilla. Kokonaisuudessaan ohjelmassa tehty tutkimus oli tieteellisesti erittäin korkeatasoista.

Käynnissä oleva energiamurros muuttaa monia asioita meidän kaikkien elämässä, ja meistäkin voi tulla energian tuottajia. Tutkittavaa on paljon. Paitsi, että tutkitaan uusiutuvaa energiaa ja energiajärjestelmiä on tutkittava myös energian käytettävyyttä ja uusia liiketoimintamalleja. Eniten esiin nousevat akkuihin ja niiden lataamiseen, mutta myös vetyyn liittyvät tutkimukset.

Uusi energia -akatemiaohjelmassa (2015–2020) tehtiin tieteellisesti korkeatasoista, osin maailman johtavaa tutkimusta. Bibliometrisen analyysin perusteella julkaisuista yli puolet on tehty kansainvälisessä yhteistyössä, ja ohjelman julkaisut ovat keskimäärin selvästi tasokkaampia saman alan verrokkeihinsa nähden.

Ohjelman arviointipaneeli totesi raportissaan, että ohjelmalla oli erittäin vahvoja tieteellisiä tuloksia ja että akatemiaohjelma vaikutti teollisuuteen, yhteiskuntaan ja nuorten tutkijoiden koulutukseen.

Paneeli tunnisti myös hyödyt siitä, että tiettyyn tematiikkaan luodaan akatemiaohjelma, jossa edistetään monimuotoisella ohjelmatoiminnalla kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Akatemiaohjelmassa luodaan uusia verkostoja. Erilaisille ja eri alojen tutkijoille tarjoutuu useita väyliä kehittyä eteenpäin, kun he kohtaavat ohjelman seminaareissa. Lisäksi ohjelmien yritysvierailut synnyttävät tärkeitä näkökulmia ja yhteistyötä.

Mukana uuden energian tutkimuksen huikeita menestystarinoita

Arviointipaneeli valitsi ohjelmasta lähempään tarkasteluun kolme menestystarinaa, jotka olivat toteuttaneet poikkeuksellisen hyvin ohjelman tavoitteita tiedeharppauksen, yhteistyön tai poikkitieteellisyyden suhteen. Lisäksi paneeli toi raportissa esille muidenkin hankkeiden onnistumisia. Esimerkiksi Inno Indigo ERA-Net Energy 2016 -haun kansainvälinen projekti Kokonaisvaltaiset prosessit ja käytännöt puhtaalle energialle biotalouden strategioiden vahvistamisessa (INDO-NORDEN) toteutti vastuullista tiedettä osallistamalla maallikkoja hankkeeseen. Hankkeen tutkijat kävivät muun muassa kertomassa tutkimusprojektistaan peruskouluissa.

Ensimmäinen menestystarina tuli tiedeharppauksesta. Tuulivoiman ja aurinkosähkön hyödynnettävyyden parantaminen energiajärjestelmissä (VaGe) -konsortio on mullistanut energiajärjestelmien mallinnuksen kehittämällä avoimen lähdekoodin ─ modulaarisen ja erittäin monipuolisen mallinnuskehyksen. Näin muuttuvan ja epävarman sähköntuotannon arvioita saadaan parannettua energiajärjestelmissä.

Tutkijoiden liikkumiset ulkomaisissa yliopistoissa ja yhteistyön sekä verkostoitumisen tuloksellisuus teki Biojalostamon vesivirtojen katalyyttinen vesifaasireformointi (AQUACAT) -konsortiosta menestystarinan. Konsortio löysi tutkimuksilleen tukea Hollannin Twenten yliopistossa ja Lontoon Imperial Collegessa. Konsortio tutki katalyytit, joiden avulla biojalostamoiden jätevesissä olevat orgaaniset jäämät muunnetaan arvokkaiksi kaasuiksi, kuten vedyksi. Konsortion tutkijat jättivät patenttihakemuksen tuloksistaan.

Kolmas menestystarina rakentui poikkitieteellisyydestä. Paneeli kehotti hankkeita pyrkimään poikkitieteellisyyteen ja näki monen konsortion jo julkaisseen poikkitieteellisissä tiedelehdissä. On tärkeää tehdä yhteistyötä erityisesti teollisuuden kanssa jo hankkeen alkuvaiheissa, koska silloin on helpompi löytää tutkimukselle jatkoa esimerkiksi Business Finlandin projektina. Konsortioihin voidaan ottaa mukaan myös tavallisia kansalaisia, joilla on jotain merkittävää annettavaa hankkeelle.

Monitieteisten ryhmien kokoaminen yhteen ja korkealaatuisen, tieteenalojen rajat ylittävän tutkimuksen tekeminen on vaikeaa. Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintakosysteemin muutos – Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE) -konsortiossa tässä onnistuttiin. Projektin toteutti tasapainoinen yhdistelmä yhteiskunta- ja ympäristötieteilijöitä, insinöörejä ja teollisuusjohtamisen sekä automaatio- ja järjestelmäteknologian tutkijoita.

USE-konsortion tulokset saivat laajaa kansainvälistä tutkijoiden huomiota. Päätulos oli ekosysteemikonseptin omaksuminen luonnontieteistä sulautettujen uusiutuvan energian ja energiatehokkuusratkaisujen suunnittelemiseksi meneillään olevaan energiamurrokseen. Konsortio tarjosi myös taustapaperit Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopoliittiselle suunnitelmalle vuonna 2017.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?