Outi Ala-Honkola

Outi Ala-Honkola: Du unga forskare, du känner väl till Marie Sklodowska Curie-finansieringen?

8.9.2021

Postdoctoral Fellowships (PF) finansierade via Marie Sklodowska Curie (MSC)-åtgärderna riktar sig till unga forskare. Finansieringen gäller 1–3-åriga forskningsprojekt, där man flyttar till ett nytt land och skaffar sig erfarenhet av en ny forskningsmiljö. Finansiering kan sökas av personer som har arbetat med forskning mindre än åtta år efter avlagd doktorsexamen. Marie Sklodowska Curie-finansieringen för forskardoktorer erbjuder många möjligheter för den sökande. Observera att årets utlysning stänger redan den 12 oktober 2021.

Huvudidén med MSC-finansieringen är att forskaren byter till en ny organisation (t.ex. ett universitet, ett företag, en organisation) i ett land som hen ännu inte har lång erfarenhet av. Den sökande har fått vistas, arbeta eller distansarbeta i landet där värdorganisationen finns i högst 12 månader under de 36 månader som föregår dagen då utlysningen stänger. Finansiering söks tillsammans med en värdorganisation och handledare, så det är skäl att börja fundera på eventuella värdorganisationer och forskningsgrupper i god tid. De som kandiderar att bli värdorganisationer söker potentiella MSC-forskardoktorer via EURAXESS-webbplatsen, så även där kan man hitta en bra värd.

Marie Sklodowska Curie-finansieringen för forskardoktorer ger många möjligheter

Marie Sklodowska Curie-åtgärderna ingår i pelarna för toppforskning inom Horisont Europa. Detta innebär att de projekt som finansieras ska vara ambitiösa vad gäller de vetenskapliga målen, men ändå genomförbara. I forskardoktorutlysningen uppmärksammas dessutom åtgärder som främjar forskarens karriärutveckling, utbyte av kunskaper och färdigheter mellan värdorganisationen och forskaren samt spridning av forskningsresultat inom både forskarsamfundet och samhället i vidare bemärkelse. Det lönar sig att fundera på vilka karriärplaner du har och hur Marie Sklodowska Curie-finansiering bäst kan stödja dem. Möjligheterna är nästan obegränsade!

Det finns två typer av MSC-forskardoktorprojekt: europeiska projekt, där man söker till en europeisk värdorganisation, och globala projekt, där det första objektet kan finnas var som helst i världen. I ett globalt projekt ingår en obligatorisk hemkomstperiod på 12 månader inom en europeisk värdorganisation. Ett europeiskt projekt kan pågå i 12–24 månader och ett globalt i 24–36 månader. Man kan också planera kortare mobilitetsperioder inom ett projekt, till exempel i företag, organisationer eller universitet var som helst i världen. Dessutom uppmuntrar finansieringsprogrammet de sökande till mobilitet som överskrider gränserna för sektorer och vetenskapsområden.

Ett nytt element i MSC-forskardoktorprojekten är möjligheten till sex månader extra finansiering om forskaren arbetar i en icke-akademisk europeisk organisation i slutet av sitt projekt. För att denna specialperiod ska ge ett mervärde för projektet måste den smidigt passa in i forskningstemat.

Bredare samarbete ökar finansieringsmöjligheterna

MSC-finansieringen är mycket konkurrensutsatt, men inte mer konkurrensutsatt än till exempel Finlands Akademis forskardoktorfinansiering. I fjolårets MSC-utlysning beviljades drygt 14 procent av de sökande finansiering. Beviljandegraden för Finlands Akademis forskardoktorutlysning varierade mellan 11 procent och 15 procent i olika forskningsråd.

Den som ansöker om MSC-finansiering kan förbättra sina möjligheter genom att ansöka om ett globalt projekt: i fjol var beviljandegraden för dessa 23 procent och poänggränserna som krävdes var i allmänhet något lägre än i den europeiska interna utlysningen. Till exempel måste Life Science ge 95 poäng av 100 för europeisk finansiering, men för Global Fellowship-finansiering räckte 91 poäng.

Man kan försöka förbättra sina möjligheter till finansiering av ett europeiskt projekt genom att samtidigt delta i ERA Fellowship-utlysningen, som man söker till med samma ansökan genom att svara "ja" på frågan: "Vill du delta i ERA-utlysningen?” Via ERA Fellowship-utlysningen finansieras hundratals projekt som inte har finansierats via den normala utlysningen och där värdorganisationen finns i ett så kallat "Widening-land". Widening-länderna är Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Ungern.

Årets MSC-forskardoktorutlysning stänger den 12 oktober 2021

Lönen för en MSC-forskardoktor är mycket bra jämfört med annan motsvarande finansiering. Lönen består av en grunddel och en mobilitetsdel, vars storlek beror på kostnadsnivån i mållandet. Till personer med familj betalas dessutom en extra summa per månad. De siffror som nämns i arbetsprogrammet multipliceras med de landsspecifika koefficienterna och från dem avdras arbetsgivarens lönebikostnader. Efter skatter och andra lagstadgade avgifter får en MSC-forskardoktor rejält över 3 000 euro per månad på sitt konto i Finland. Dessutom kan forskare som behöver särskilt stöd ansöka om tilläggsstöd för att täcka till exempel en assistents lön eller resekostnader som är större på grund av särskilda krav.

Årets MSC-utlysning stänger den 12 oktober 2021. Om du inte hinner med nu är det bra att börja fundera på ett lämpligt projekt, en lämplig handledare och en lämplig värdorganisation med tanke på nästa års utlysning. Det lönar sig inte att lämna in en dålig ansökan i övningssyfte, därför att om du får mindre än 70 poäng av maximipoängen i årets utlysning är du inte behörig att söka nästa år.

Närmare behörighetsvillkor finns i Marie Sklodowska Curie Actions-arbetsprogrammet och i handboken för sökande.

Har du frågor eller synpunkter?