Päivi Lindfors

Päivi Lindfors: Afrika intresserar

11.1.2021

Finland ska få en egen Afrikastrategi som för tillfället utarbetas under ledning av Utrikesministeriet. Målen betonar jämlikt partnerskap och samarbete med Afrika – inte på Afrikas vägnar. Finlands Akademi är med och stöder forskningssamarbetet med Afrika. Forskningssamarbete är det bästa utvecklingssamarbetet, och det kan även öppna nya dörrar och leda till affärsverksamhet.

I mars 2020 publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande om sin Afrikastrategi, som i vår ska antas vid ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen. Glädjande nog var forskning och vetenskap starkt framme i EU:s meddelande! Afrika finns även med som en av prioriteringarna i Finlands regeringsprogram, och under ledning av Utrikesministeriet utarbetas som bäst en egen Afrikastrategi för Finland.

Afrika är också ett av åtta prioriterade områden i nätverket Team Finland Knowledge (TFK). Även finländska universitet och yrkeshögskolor har ökat sin verksamhet i Afrika. Till exempel har Helsingfors universitet egna forskningsstationer i Kenya och på Madagaskar, liksom Åbo universitet i Namibia.

Varför är intresset för Afrika så stort just nu? Kontinenten hör till de marknader som växer snabbast i världen. Enligt prognoser fram till 2050 kommer 40 procent av världens människor då att bo i Afrika. TFK har specialsakkunniga Iina Soiri vid ambassaden i Pretoria, och för att låna hennes ord: ”Framtidens toppforskare kommer från Afrika”. Till exempel i Sydafrika tilltar antalet forskare snabbt och deras andel av världens vetenskapliga publikationer har ökat under 2000-talet, och detta trots att landets satsningar på forskning och utveckling fortfarande ligger på en låg nivå (0,8 % av BNP).

Samtidigt är problemen med att överutnyttja jordens resurser gemensamma för oss alla – både för Finland och de afrikanska länderna. Forskning gör det möjligt att hitta lösningar på globala utmaningar när det gäller klimatförändringar, överförbrukning av naturresurser och energiekonomin. Här har afrikaner mycket att ge, och vi har mycket att lära oss. I samarbete med afrikanska forskare kan vi hitta lösningar på problem som gynnar hela det globala samfundet.

Finlands Akademi stöder Afrikasamarbetet

Finlands Akademi finansierar internationellt forskningssamarbete – även samarbete med Afrika – i samband med alla sina bidragsformer som en del av projektens forskningsanslag. Dessutom finansierar Akademin finländska och afrikanska aktörers forskningssamarbete via olika samarbetsnätverk tillsammans med finansiärer i de afrikanska länderna och som en del av akademiprogrammet Utvecklingsforskning – DEVELOP.

Finlands Akademi och sydafrikanska National Research Foundation (NRF) har i egenskap av forskningsfinansiärer haft ett bilateralt samarbetsavtal sedan 2011. Hittills har Akademin arrangerat två gemensamma projektutlysningar tillsammans med NRF. 2012 var temat ’Barn och unga’ och 2015 ’Mineraltillgångar och ersättande material’ som en del av akademiprogrammet MISU.

Forskningssamarbete med Afrika – inte på Afrikas vägnar

I sina samarbetsmål har både EU, Finland och de afrikanska länderna betonat ett jämlikt partnerskap. Finlands Akademi deltog i nätverket ERAfrica, som finansierades via EU:s sjunde ramprogram och syftade till att främja forskningssamarbetet mellan Europa och Afrika. ERAfrica förändrade EU:s och Afrikas forskningssamarbete: för första gången deltog de afrikanska länderna som jämlika partner i arbetet med att planera, genomföra och finansiera forskningsinitiativ.

Samarbetet har fortsatt inom Horisont 2020 i form av nätverket LEAP-Agri. Det nätverket främjar forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och Afrika när det gäller tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition liksom hållbart lantbruk. Akademin är en av nätverkets 30 afrikanska och europeiska partner.

Det senaste samarbetsnätverket mellan EU och Afrika är LEAP-RE (Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy), som syftar till att verkställa forsknings- och innovationsaktiviteter liksom kapacitetsuppbyggnad inom förnybar energi. Finlands Akademi medverkar även i det här nätverket som för tillfället bereder en utlysning för forskningsprojekt för år 2021.

Akademin deltar dessutom i partnerskapsprogrammet EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) mellan europeiska länder och länder i Afrika söder om Sahara och Europeiska unionen. Programmet stöder främst kliniskt forskningsarbete. Syftet är att utveckla nya läkemedel, vacciner och diagnostik för att behandla och förebygga smittosamma sjukdomar.

Finländskt och afrikanskt forskningssamarbete från antropologi till miljövetenskaper

Enligt min utredning finansierade Finlands Akademi under perioden 2011–2019 Afrikasamarbetet med totalt cirka 24 miljoner euro (totalt 74 finansierade projekt). Merparten av finansieringen kom från Akademins och Utrikesministeriets gemensamma finansiering av utvecklingsforskning (35 projekt). Totalt nio projekt finansierades genom bilaterala gemensamma projektutlysningar som arrangerades av Akademin och sydafrikanska NRF, och åtta projekt genom forskningsfinansiärers multilaterala samarbetsnätverk i EU och Afrika.

När det gäller finansierade projekt var Sydafrika, Kenya, Tanzania, Etiopien och Uganda de mest populära partnerländerna. Sammantaget har man haft samarbete med forskare från 22 olika afrikanska länder.

Även forskningsområdena var mångahanda: mest finansierades projekt inom utvecklingsforskning, antropologi och etnologi, mikrobiologi, socialvetenskaper och lantbruksvetenskaper. Finansieringen handlade även om projekt inom miljövetenskap, geovetenskap, livsmedelsvetenskap, klinisk medicin, pedagogik och historievetenskap.

Forskningssamarbete är det bästa utvecklingssamarbetet – och kan även leda till affärsverksamhet

När man gör upp Afrikastrategier bör man minnas att det inte bara finns ett Afrika. Afrika är en kulturellt och ekonomiskt mångskiftande kontinent som består av 50 stater. Finländska forskare har forskningssamarbete inom mångahanda ämnesområden över hela Afrika. Med detta i åtanke kunde forskarna ha mycket att ge när det gäller att fördjupa Finlands relationer med Afrika.

Finländska företag uppmuntras att investera i Afrika, men för att lyckas måste de kunna skapa tillitsfulla relationer med sina afrikanska partner, liksom känna till den lokala kulturen och verksamhetsmiljön. Forskningssamarbetet kan även öppna nya dörrar och leda till affärsverksamhet. För detta ändamål behövs nätverkande och djupare samarbete mellan finländska intressegrupper som är verksamma i och intresserade av Afrika. Jag vill därför nu föra fram tanken att låta det afrikanska samfundet i Finland, och i synnerhet de alumner som har studerat i finländska högskolor, komma till tals och delta i samarbetet.

Forskningssamarbete är det bästa utvecklingssamarbetet. Utvecklingsforskaren, nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen har sagt att utveckling i grund och botten handlar om utveckling av människornas frihet och förmåga. Detta är något som forskning och kunskapsbaserad kompetens bidrar till på bästa möjliga sätt.

Har du frågor eller synpunkter?