Tiina Jokela

Tiina Jokela: Varför kunskap?

21.10.2020

Kunskap är till nytta, rykten till skada. I och med kunskap kan vi få en förståelse som gör det möjligt att ändra handlingsmönster i vår egen omvärld.

Vårt samhälle har i år varit tvunget att fatta svåra beslut gällande den pågående coronaviruspandemin som berör oss alla. Forskningsbaserad kunskap och mångsidiga källor till den har fungerat som grund för dessa beslut. I vårt samhälle finns institutioner och organisationer som har till uppgift att ge beslutsfattare och allmänheten tillförlitlig information om coronaviruspandemin och dess utveckling. Det gemensamma målet för alla dessa aktörer är att förhindra en katastrof och skydda människoliv.

Varje dag fattar vi otaliga beslut: vad vi köper, hur vi spenderar vår tid, hur tar vi hand om vår egen och våra närståendes hälsa och välfärd. Som stöd för alla dessa beslut har vi i vår omvärld tillgång till erfarenhetskunskap, dvs. åsikter, rykten eller kamratstöd som självutnämnda experter erbjuder på webben. Sedan har vi ju också forskningsbaserad kunskap och olika verifierade informationskällor.

Evidensbaserad information skapar en unik kunskapsbas. Kunskapen ökar och kompletteras löpande efter hand som forskarkåren tar fram ny information. Forskningssamfundets kompetens och praxis inom forskningsarbetet, t.ex. kollegial granskning och resultatanalys, stärker tillförlitligheten hos den evidensbaserade informationen.

Att söka lösningar utifrån forskningsbaserad kunskap är en chans för oss att ta oss igenom epidemin och dess efterdyningar med möjligast små förluster. Kunde dessa exceptionella tider få oss att stödja oss på forskningsbaserad kunskap och högklassiga informationskällor också när vi möter andra tidskrävande utmaningar? Tänk vad vi kunde uppnå exempelvis i fråga om klimatförändringen, om vi bara litade på forskningsbaserad kunskap. Kunskap skapar en förståelse som kan bidra till nya sätt att göra saker i vår egen omvärld.

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 kommer att göra högkvalitativ kunskap och mångsidiga informationskällor bekanta och tillgängliga för oss alla som grund för de beslut vi fattar i vår vardag.

Därför kunskap.

Mer information

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021: tutkittutieto.fi

Har du frågor eller synpunkter?