Vilka är lagens tillämpningsområden?

Visselblåsarlagen tillämpas på skyddet för personer som rapporterar om överträdelser inom följande lagstiftningsområden:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Obs! i 2 § i visselblåsarlagen föreskrivs om vissa undantag)
 • konsumentskydd
 • skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Inom dessa områden tillämpas lagen på gärningar eller försummelser som

 • är straffbara
 • kan leda till en administrativ påföljd av straffkaraktär
 • allvarligt kan äventyra uppnåendet av de mål av allmänt intresse som eftersträvas med lagstiftningen.

Lagen tillämpas även på skyddet för personer som rapporterar om

 • överträdelser av lagstiftningen eller föreskrifterna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter eller om unionens insamling av inkomster eller medel
 • överträdelser av lagstiftningen om eller villkoren för beviljande, användning eller återkrav av Europeiska unionens eller nationella bidrag, eller statligt stöd
 • överträdelser av Europeiska unionens eller nationella konkurrensregler
 • överträdelser av Europeiska unionens eller nationell lagstiftning om beskattning av företag och sammanslutningar, eller om arrangemang som syftar till att ge en skattefördel som strider mot målet eller syftet med lagstiftningen om beskattning av företag och sammanslutningar
 • överträdelser av annan EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning om skydd för konsumenten.

Visselblåsarlagen tillämpas inte

 • på rapportering av sådan information om överträdelser som ingår i en handling som har säkerhetsklassificerats
 • på rapportering av sådan information om överträdelser som omfattas av tystnadsplikt för hälsovårdspersonal eller tystnadsplikt för advokater och rättegångsbiträden
 • på rapportering av sådan information om överträdelser som gäller sådan upphandling i anslutning till försvar och säkerhet som omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • på rapportering av sådan information om överträdelser som gäller konfidentialiteten i en domstols beslutsfattande, om det föreskrivs särskilt om saken
 • i fall där en person har gett sitt informerade samtycke till att hen anges som informationskälla eller registreras som en sådan i databaser som förvaltas av brottsbekämpande myndigheter.

Noggrannare uppgifter om dessa undantag finns i 4 § i visselblåsarlagen.

Har du frågor eller synpunkter?