Mitkä ovat ilmoittajansuojelulain soveltamisalat?

Suojaa saa, kun ilmoitus koskee rikkomista ilmoittajansuojelulaissa mainituilla lainsäädännön aloilla:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys (huom. ilmoittajansuojelulain 2 §:ssä on säädetty eräistä poikkeuksista)
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan näillä aloilla ilmoittamiseen teoista tai laiminlyönneistä

 • jotka on säädetty rangaistavaksi
 • joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus
 • jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi suojaa saavat henkilöt, jotka ilmoittavat

 • EU:n varainhoitoa, menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevan lainsäädännön tai määräysten rikkomisesta
 • EU:n tai kansallisten avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkomisesta
 • EU:n tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • EU:n tai kansallisen yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkomisesta tai järjestelystä, jonka tarkoituksena on saada yritysten tai yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua
 • muun EU:n tai kansallisen kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Ilmoittajansuojelulakia ei kuitenkaan sovelleta ilmoittamiseen

 • turvallisuusluokitellusta asiakirjasta tai turvallisuusluokiteltavasta tiedosta
 • tiedosta, joka kuuluu terveydenhoitohenkilöstön vaitiolovelvollisuuden tai asianajajien ja oikeudenkäyntiavustajien salassapitovelvollisuuden piiriin
 • tiedosta puolustus- ja turvallisuushankinnoista, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 346 artiklaa
 • tiedosta, joka koskee tuomioistuimen päätöksenteon luottamuksellisuutta, jos siitä on erikseen säädetty
 • tapauksista, joissa henkilö on antanut tietoon perustuvan suostumuksensa siihen, että hänet määritellään tietolähteeksi tai rekisteröidään sellaiseksi lainvalvontaviranomaisten ylläpitämissä tietokannoissa.

Täsmälliset tiedot näistä poikkeuksista löytyvät ilmoittajansuojelulain 4 §:stä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?