Vem omfattas av skyddet?

Förutsättningarna för visselblåsarskyddet beskrivs i lagen. En allmän förutsättning är att den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt samt att informationen i fråga omfattas av lagens tillämpningsområde. Den rapporterande personen måste ha förvärvat informationen om överträdelsen i eller i anslutning till sitt arbete i samband med sin ställning som

  • anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • självständig yrkesutövare
  • aktieägare
  • ledamot i en sammanslutnings eller stiftelses styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktör
  • frivilligarbetare
  • praktikant.

Bestämmelserna om skydd gäller också rapporterande personer som har förvärvat information om överträdelser i samband med förhandlingarna inför arbetet eller i samband med arbete som senare har upphört.

Dessutom gäller bestämmelserna om skydd

  • personer som bistår den rapporterande personen i rapporteringsförfarandet och som med anledning av sitt arbete har en sådan position att de på grund av rapporten kan bli utsatta för repressalier
  • tredje personer som har anknytning till den rapporterande personen och som med anledning av sitt arbete kan bli utsatta för repressalier
  • juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har anknytning till med anledning av sitt arbete och som på grund av denna ställning kan bli utsatta för repressalier.

Att uppsåtligen lämna felaktiga uppgifter är ett brott och kan leda till skadeståndsskyldighet för skada som orsakats den som är föremål för rapporten.

Har du frågor eller synpunkter?