Ilmoittajansuojelu Suomen Akatemian toiminnassa

Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Lain tavoitteena on antaa suojaa henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemastaan Euroopan Unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisesta esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudessa tai EU:n tai kansallisten avustuksien tai valtiontukien myöntämisessä tai käytössä. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi.

Ilmoittajansuojelulain nojalla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti. Heidän henkilöllisyytensä on suojattu, ja lisäksi ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Suomen Akatemia perustaa sisäisen ilmoituskanavan laissa säädetyn kolmen kuukauden siirtymisajan kuluessa 1.4.2023 mennessä. Sisäiseen ilmoituskanavaan tulee olemaan pääsy vain Akatemiaan palvelussuhteessa olevalla henkilöstöllä.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana, linkki: Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava . Tämä ilmoituskanava on tullut käyttöön 1.1.2023 lukien ja siihen voivat muut henkilöt, esimerkiksi entiset työntekijät tai yhteistyökumppanien henkilöstö, tehdä työssään havaitsemastaan, Akatemian toimintaan liittyvästä ja ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta lain rikkomisesta ilmoituksen. Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle tai ministeriölle.

Suomen Akatemian verkkosivulla tullaan 1.4.2023 mennessä julkaisemaan tarkemmat tiedot ilmoittamisesta sisäiseen ilmoituskanavaan ja oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan, ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä ja ilmoittajan suojelun edellytyksistä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?