Ilmoittajansuojelu Suomen Akatemian toiminnassa

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) tavoitteena on antaa suojaa henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemastaan Euroopan Unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisesta esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudessa tai EU:n tai kansallisten avustuksien tai valtiontukien myöntämisessä tai käytössä. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi.

Ilmoittajansuojelulain nojalla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti. Heidän henkilöllisyytensä on suojattu, ja lisäksi ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi ilmoituksen johdosta esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa. Suojaa vastatoimilta saa myös ilmoittajan työnantaja tai muu oikeushenkilö, johon ilmoittaja on työnsä vuoksi kytköksissä.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Tähän ilmoituskanavaan voivat Akatemian ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi entiset työntekijät tai yhteistyökumppanien henkilöstö, tehdä ilmoituksen työssään havaitsemastaan, Akatemian toimintaan liittyvästä ja ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta lain rikkomisesta. Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen selvitettäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi Akatemialle.

Henkilöstölleen Suomen Akatemia on perustanut sisäisen ilmoituskanavan. Sisäiseen ilmoituskanavaan on pääsy sisäverkossa Akatemiaan palvelussuhteessa olevilla henkilöillä.

Ilmoitukset käsittelevät Akatemiassa erikseen nimetyt riippumattomat ja puolueettomat käsittelijät. Heillä on salassapitovelvollisuus ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötiedoista. Ilmoitusten paikkansa pitävyys selvitetään ja niiden johdosta ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin rikkomiseen puuttumiseksi. Ilmoittajalle annetaan tieto ilmoituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä kolmen tai ulkoisen ilmoituskanavan kohdalla perustelluista syistä enintään kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?