Asiakirjajulkisuus

Suomen Akatemia on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Suomen Akatemia ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksen tarkoitus on auttaa kansalaisia tekemään tietopyyntönsä asiakirjoista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13.1 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki 621/1999) 34 §:n mukaan asiakirjan antamisesta lain 9 §:n (julkinen asiakirja) tai 11 §:n (asianosaisjulkisuus) nojalla ei tietyin edellytyksin peritä maksua. Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä. Julkisuuslain esitöiden (HE 30/1998) mukaan tiedon antamisesta voidaan periä maksu silloin, kun asiakirjasta annetaan kopio. Kopiolla tarkoitetaan kyseisen hallituksen esityksen mukaan myös esimerkiksi automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laaditun asiakirjan sähköistä jäljennöstä. Maksu voidaan periä myös, kun tieto annetaan tulosteena tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä. 

Lue lisää:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?