Ansökans offentlighet

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är myndighetshandlingar offentliga om inte något annat föreskrivs. De viktigaste sekretessbestämmelserna finns i lagens paragraf 24. Hur personuppgifter behandlas och utlämnas eller inte utlämnas stadgas i dataskyddslagen.

De ansökningar och bilagor som lämnas in till Akademin är i regel offentliga handlingar, med undantag av forskningsplaner, planskisser, abstrakt och mellanrapporter, där utgångspunkten är att de är sekretessbelagda. Du ska därför inte uppge sekretessbelagda uppgifter t.ex. i meritförteckningen. Sökanden ansvarar för utlämnandet av de personuppgifter som ingår i ansökan och vid behov för begäran om samtycke av berörda parter.

Expertutlåtanden om ansökningar, sökande och forskningsplaner är sekretessbelagd information, men den sökande har rätt att få vetskap om sitt eget expertutlåtande.

Akademins finansieringsbeslut är offentliga. Vi publicerar bidragsmottagarens namn, organisation och forskningsämne, den offentliga projektbeskrivningen samt bidragssumman på vår webbplats.

Utlämnande av uppgifter

Akademin följer dataskyddslagstiftningen. Vår integritetsskyddspolicy (enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning) för forskningsfinansieringens personregister finns på vår webbplats på sidan Dataskydd.

Vi utnyttjar informationen i ansökan för att utföra bedömningen. Informationen sparas i vårt informationssystem för forskningsfinansiering. Sökanden kan kontrollera de uppgifter om sig själv som lagrats i systemet. En skriftlig begäran om att få granska sin information skickas till Akademin, som fungerar som personuppgiftsansvarig. Personuppgifter utlämnas endast ifall de villkor som föreskrivs i dataskyddslagen uppfylls.

Har du frågor eller synpunkter?