Hakemuksen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa ole erikseen toisin säädetty. Tärkeimmät salassapitosäännökset ovat lain 24. pykälässä. Henkilötietojen käsittelemisestä ja antamisesta tai antamatta jättämisestä on säädetty tietosuojalaissa (1050/2018).

Hakemus liitteineen on julkinen asiakirja lukuun ottamatta lähtökohtaisesti salassa pidettäviä tutkimussuunnitelmaa, aiesuunnitelmaa, abstraktia ja väliraporttia. Tästä syystä esimerkiksi ansioluettelossa ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja. Hakija vastaa hakemukseen sisältyvien henkilötietojen luovutuksesta ja tarvittaessa näihin liittyvien suostumusten pyytämisestä asianosaisilta.

Hakemuksesta, hakijasta ja tutkimussuunnitelmasta annettu asiantuntijalausunto on salassa pidettävä, mutta asianomaisella hakijalla on oikeus saada tieto häntä koskevasta asiantuntijalausunnosta.

Tutkimusrahoituspäätökset ovat julkisia. Akatemia julkaisee verkkosivuillaan tutkimusrahoituksen saajan nimen ja organisaation, tutkimusaiheen, julkisen kuvauksen sekä saadun määrärahan.

Tietojen luovuttaminen

Akatemian toiminnassa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Tutkimusrahoituksen henkilörekisterin osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste löytyy Akatemian verkkosivuilta kohdassa Tietosuojaselosteet.

Suomen Akatemia käyttää hakemuksessa olevia tietoja hakemuksen arviointiin. Tiedot tallennetaan Akatemian tutkimusrahoituksen tietojärjestelmään. Hakija voi tarkistaa tietojärjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkistuspyyntö osoitetaan kirjallisesti Akatemialle, joka on rekisterinpitäjä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietojärjestelmästä ainoastaan tietosuojalain (1050/2018) edellytysten täyttyessä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?