Konsortiohakemuksen ohjeet

Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä kooste konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) hauissa noudatetaan tästä ohjeesta poikkeavaa menettelyä, joka on kuvattu STN:n hakuilmoituksessa.

Kansainvälisissä yhteishauissa konsortiot voidaan määritellä eri tavoin kuin tässä on esitetty.

Konsortio on tutkimushankkeiden yhteenliittymä ja määräaikainen osahankkeiden kokonaisuus. Konsortiolla on yhteinen suunnitelma (esim. tutkimussuunnitelma), jota se toteuttaa yhteistyössä ja jolla tavoitellaan tavanomaista mittavampaa lisäarvoa. Jokainen konsortion osahanke hakee rahoitusta Akatemialta suunnitelman toteuttamiseen osana konsortion yhteistä hakemusta.

Konsortiota voi harkita esimerkiksi akatemiahanke-, akatemiaohjelma- tai tutkimusinfrastruktuurihauissa. Joissakin hauissa hyväksytään vain konsortiohakemuksia. Tästä mainitaan niiden hakuilmoituksissa. Henkilökohtaista tutkijatehtävän rahoitusta ei voi hakea konsortiona.

Konsortion osahankkeiden vastuullisia johtajia koskevat samat rahoitusehdot kuin muitakin hakijoita. Konsortiohakemus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.

Yhteenveto konsortiohakemuksen vaiheista

Konsortion johtaja

Osahankkeen johtaja

    
 1. Luo konsortiohakemuksen
 2.   
 3. Lisää osahankkeiden johtajat (Huom! Heidän pitää olla rekisteröityneet SARAan)
 4.   
 5. SARAsta lähtee viesti osahankkeen johtajalle ryhtyä valmistelemaan omaa hakemustaan
 6.   
 7. Täyttää omalta osaltaan hakemuksen
 8.   
 9. Tarvittaessa päivittää konsortion kokoonpanoa
 10.   
 11. Seuraa, että kaikki osahakemukset valmistuvat ajallaan
 12.   
 13. Jättää konsortion hakemuksen (Huom! Kaikkien osahakemusten pitää olla merkittyinä valmiiksi)
 14.   
 15. Saa kuittauksen hakemuksen jättämisestä
    
 1. Rekisteröityy verkkoasiointiin (SARA), jollei  tunnuksia jo ole
 2.   
 3. Odottaa, että saa kutsun SARAsta
 4.   
 5. Hakemuspohja on välilehdellä Omat hakemukset – keskeneräiset
 6.   
 7. Täyttää omalta osaltaan hakemuksen
 8.   
 9. Merkitsee osahakemuksensa valmiiksi  Valmis-painikkeella
 10.   
 11. Osahankkeen hakemus näkyy valmiina konsortion johtajalla

 

Tutustu myös verkkoasioinnin ohjeeseen konsortiohakemuksen laatimisesta.

Konsortio valitsee itse keskuudestaan konsortiolle johtajan. Hän on hakemuksen laatimisen ja jättämisen vastuuhenkilö ja hän vastaa konsortion tieteellisestä raportoinnista. Konsortion johtaja voi jättää koko konsortion hakemuksen vasta, kun kaikki konsortion osahankkeiden johtajiksi ilmoitetut hakijat ovat merkinneet omat osahankehakemuksensa valmiiksi verkkoasioinnissa.

Konsortiohakemus käsitellään Akatemiassa yhtenä kokonaisuutena ja siitä tehdään päätös yhdessä toimikunnassa tai jaostossa. Kun konsortion rahoituksesta päätetään, kullekin osahankkeelle tehdään erillinen rahoituspäätös.

Konsortiohakemus on kokonaisuus, joka syntyy konsortion johtajan oman hakemuksen yhteyteen. Johtajan omaan hakemukseen yhdistyvät osahankkeiden hakemukset ja liitteet.

Konsortion johtajan jättämä hakemus sisältää hänen oman hankkeensa tiedot ja liitteet sekä konsortion yhteisen suunnitelman (esim. tutkimussuunnitelma), abstraktin ja julkisen kuvauksen. Konsortion johtaja ilmoittaa lomakkeella koko konsortion puolesta hankkeen nimen, asiasanat, yhteistyötahot, tutkimusalat ja jos on kyse akatemiahankehakemuksesta, toimikunnan jolle hakemus osoitetaan.

Konsortion osapuolet täyttävät kukin omat hakulomakkeensa, jossa he ilmoittavat vain oman osahankkeensa kustannusarvion, oman rahoitussuunnitelmansa ja muut lomakkeella kysyttävät tiedot.

Hakemuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee laatia mahdollisimman realistisesti.  Sitä laadittaessa käytetään kunkin konsortion osapuolen oman suorituspaikan yleiskustannus-, henkilösivukulu- ja tehollisen työajan kertoimia, joita suorituspaikka ylläpitää. Kaikilta konsortion osapuolilta pyydetään suorituspaikan sitoumus Akatemian käytännön mukaisesti. 

Konsortiohakemuksen tekeminen verkkoasioinnissa

Yhteenveto konsortion osapuolilta vaadittavista toimista verkkoasioinnissa (SARA):

Konsortion johtaja

Osahankkeen johtaja

aloittaa konsortiohakemuksen tekemisen

 

ilmoittaa konsortion nimen ja lyhenteen

 

täyttää ja tarkistaa omat henkilötietonsa

täyttää ja tarkistaa omat henkilötietonsa

nimeää konsortion osapuolet

 

akatemiahankkeessa valitsee toimikunnan, jolle hakemus osoitetaan

 

täyttää oman hankkeensa yleiskuvauksen (suorituspaikan tiedot, tutkimushankkeen nimi, tutkimusalat, asiasanat)

täyttää oman hankkeessa yleiskuvauksen (suorituspaikan tiedot)

tekee yhteisen abstraktin

 

täyttää yhteensä enintään 10 hankkeen kannalta tärkeintä omaa/konsortion omaa julkaisua ja enintään 10 tärkeintä omaa/konsortion omaa muuta tutkimustuotosta perusteluineen

täyttää omalta osaltaan konsortiohankkeen kannalta tärkeimmät omat julkaisunsa ja tutkimustuotoksensa

täyttää liikkuvuussuunnitelman omalta osaltaan

täyttää liikkuvuussuunnitelman omalta osaltaan

ilmoittaa konsortion yhteistyötahot

 

ilmoittaa mahdolliset infrastruktuuri-, huippuyksikkö- tai lippulaivaohjelman yhteydet omalta osaltaan

ilmoittaa mahdolliset infrastruktuuri-, huippuyksikkö- tai lippulaivaohjelman yhteydet omalta osaltaan

ilmoittaa, jos hanke tarvitsee eettisen toimikunnan lausunnon (jos tarpeen) ja vastaa eettisiin kysymyksiin omalta osaltaan.

vastaa eettisiin kysymyksiin omalta osaltaan

tekee oman kustannusarvion ja   rahoitussuunnitelman

tekee oman kustannusarvion ja   rahoitussuunnitelman

pyytää oman suorituspaikkansa   sitoumuksen 

pyytää oman suorituspaikkansa   sitoumuksen 

selvittää vastuullisen johtajan palkkaukseen liittyvät asiat omalta osaltaan

selvittää vastuullisen johtajan palkkaukseen liittyvät asiat omalta osaltaan

kirjoittaa hankkeen yhteisen julkisen kuvauksen

 

täyttää yhteisen suunnitelman (esim. tutkimussuunnitelma)

 

tekee oman ansioluettelonsa verkkolomakkeella

tekee oman ansioluettelonsa verkkolomakkeella

tekee edistymisraportin omista vielä raportoimattomista Akatemian rahoituksista verkkolomakkeella

tekee edistymisraportin omista vielä raportoimattomista Akatemian rahoituksista verkkolomakkeella

liittää oman julkaisuluettelonsa

liittää oman julkaisuluettelonsa

liittää mahdollisen yhteistyökirjeen omalta osaltaan

liittää mahdollisen yhteistyökirjeen omalta osaltaan

 

merkitsee osahankkeensa valmiiksi (ks. lisätietoa alla)

jättää hakemuksen koko konsortion puolesta

 

liittää konsortion yhteisen aineistonhallintasuunnitelman myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen

 

Konsortion osapuolet voivat antaa katsomisoikeudet tai siirtää muokkaamisoikeudet toiselle henkilölle Valtuutus (Authorisation) -välilehdellä

Katso verkkoasioinnin ohjeet: Konsortiohakemuksen laatiminen.

Konsortion osapuolten nimeäminen verkkoasioinnissa

Konsortion johtaja nimeää hakemuksen Konsortion osapuolet-välilehdellä osahankkeiden vastuulliset johtajat. Huomaa, että konsortion johtaja voi merkitä konsortion muut osapuolet hakemukseensa vasta, kun he ovat rekisteröityneet Akatemian verkkoasioinnin käyttäjiksi. Kun konsortion johtaja alkaa kirjoittaa osahankkeen johtajan nimeä lomakkeelle, järjestelmä näyttää valintalistan samannimisistä henkilöistä, jotka ovat jo rekisteröityneet verkkoasiointiin. Jos osahankkeen johtaja puuttuu valintalistalta, hänen pitää ensiksi itse rekisteröityä verkkoasioinnin käyttäjäksi.

Kun konsortion johtaja on tallentanut osapuolet järjestelmään, he saavat sähköpostiviestin konsortioon kuulumisesta. Sähköposti sisältää linkin, jonka kautta osahankkeen johtaja pääsee kirjautumaan järjestelmään ja laatimaan oman osansa hakemuksesta liitteineen kohdassa Omat hakemukset, Keskeneräiset.

Konsortion johtaja voi hakuaikana lisätä tai poistaa konsortion jäseniä. Muutokset tulevat voimaan vasta, kun tiedot on tallennettu järjestelmään. 

Konsortion osahankkeen johtajan toimenpiteet verkkoasioinnissa:

Kukin osahankkeen johtaja merkitsee lomakkeelle oman osahankkeensa tutkimuskulut ja oman suorituspaikkansa kustannuskertoimet (välilliset kustannukset, henkilösivukulut, tehollisen työajan kerroin) ja alv-käytännön, jollei suorituspaikka ole toimittanut niitä verkkoasiointiin. Lomakkeelle täytetään myös osahankkeen liikkuvuustiedot, mahdollinen tutkimusryhmä ja kaikki muut lomakkeella kysyttävät tiedot. Hakemukseen liitetään pyydetyt liitteet. Tämän jälkeen osahankkeen johtaja kuittaa verkkoasioinnin toiminnolla hakemuksensa valmiiksi (tag as complete) ja konsortion johtaja saa tästä viestin verkkoasioinnin kautta.

Konsortiohakemuksen jättäminen:

Konsortion vastuullisen johtajan ja osahankkeiden yhteinen hakemuskokonaisuus on jätettävä verkkoasiointiin ennen hakuajan päättymistä. Yhteisen konsortiohakemuksen jättäminen (submit application) on mahdollista vasta, kun kaikki osahankkeiksi ilmoitetut hakemukset on merkitty valmiiksi. Kaikki konsortion osapuolet voivat seurata hakemuksen valmistumista. Hakemus-PDF täydentyy sitä mukaa kun tietoja tallennetaan. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa enää hakuajan päätyttyä.

Katso verkkoasioinnin (SARA) ohjeet konsortiohakemuksen laatimisesta.

Päätöksenteko ja raportointi

Kun kyseessä on akatemiahanke, konsortiohakemus osoitetaan sille toimikunnalle, jonka alaan konsortiohankkeen katsotaan parhaiten kuuluvan. Konsortion rahoittamisesta päätetään yhdessä toimikunnassa tai jaostossa yhtenä kokonaisuutena. Rahoitus osoitetaan kunkin osahankkeen suorituspaikalle. 

Kun konsortiohanke on käynnissä, Akatemialta voi hakea muutosta osahankkeiden keskinäisiin rahoitussuunnitelmiin konsortion kokonaisrahoitusta muuttamatta. Tämä koskee seuraavia rahoitusmuotoja: tutkimuksen huippuyksikköohjelma, akatemiaohjelmat, tutkimusinfrastruktuurit ja strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat.

Kun hankkeen rahoituskausi päättyy, konsortion vastuullinen johtaja jättää tieteellisen loppuraportin koko konsortion puolesta. Katso lisää tietoa raportoinnista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?