Konsortiohakemuksen ohjeet

Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä kooste konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) hauissa noudatetaan tästä ohjeesta poikkeavaa menettelyä, joka on kuvattu STN:n hakuilmoituksessa.

Kansainvälisissä yhteishauissa konsortiot voidaan määritellä eri tavoin kuin tässä on esitetty.

Konsortio on tutkimushankkeiden yhteenliittymä ja määräaikainen osahankkeiden kokonaisuus. Konsortiolla on yhteinen suunnitelma (esim. tutkimussuunnitelma), jota se toteuttaa yhteistyössä ja jolla tavoitellaan tavanomaista mittavampaa lisäarvoa. Jokainen konsortion osahanke hakee rahoitusta Akatemialta suunnitelman toteuttamiseen osana konsortion yhteistä hakemusta.

Konsortiota voi harkita esimerkiksi akatemiahanke-, akatemiaohjelma- tai tutkimusinfrastruktuurihauissa. Joissakin hauissa hyväksytään vain konsortiohakemuksia. Tästä mainitaan niiden hakuilmoituksissa. Henkilökohtaista tutkijatehtävän rahoitusta ei voi hakea konsortiona.

Konsortion osahankkeiden vastuullisia johtajia koskevat samat rahoitusehdot kuin muitakin hakijoita. Konsortiohakemus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.

Yhteenveto konsortiohakemuksen vaiheista

Konsortion johtaja

Osahankkeen johtaja

 1. Luo konsortiohakemuksen
 2. Lisää osahankkeiden johtajat. Huom! Heidän pitää ensin olla rekisteröityneet verkkoasiointiin (SARAan)
 3. SARAsta lähtee viesti osahankkeen johtajalle ryhtyä valmistelemaan omaa hakemustaan
 4. Täyttää omalta osaltaan hakemuksen
 5. Tarvittaessa päivittää konsortion kokoonpanoa ennen haun päättymistä
 6. Seuraa, että kaikki osahakemukset valmistuvat ajallaan ennen haun päättymistä
 7. Jättää konsortion hakemuksen. Huom! Kaikkien osahakemusten pitää olla merkittyinä valmiiksi.
 8. Saa sähköpostilla kuittauksen hakemuksen jättämisestä
 1. Rekisteröityy verkkoasiointiin (SARA), jollei tunnuksia jo ole
 2. Odottaa, että saa kutsun (sähköpostiviestin) SARAsta
 3. Hakemuspohja on välilehdellä Omat hakemukset – keskeneräiset
 4. Täyttää omalta osaltaan hakemuksen
 5. Merkitsee osahakemuksensa valmiiksi Valmis-painikkeella
 6. Osahankkeen hakemus näkyy valmiina konsortion johtajalla

 

Tutustu myös verkkoasioinnin ohjeeseen konsortiohakemuksen laatimisesta.

Konsortio valitsee itse keskuudestaan konsortiolle johtajan. Hän on hakemuksen laatimisen ja jättämisen vastuuhenkilö ja hän vastaa konsortion tieteellisestä raportoinnista. Konsortion johtaja voi jättää koko konsortion hakemuksen vasta, kun kaikki konsortion osahankkeiden johtajiksi ilmoitetut hakijat ovat merkinneet omat osahakemuksensa valmiiksi verkkoasioinnissa. Konsortion johtajan vastuulla on myös valita, hakemuksen aiheen perusteella, sille parhaiten sopiva paneeli.

Konsortiohakemus on kokonaisuus, joka syntyy konsortion johtajan oman hakemuksen yhteyteen. Johtajan omaan hakemukseen yhdistyvät osahankkeiden hakemukset ja liitteet.

Konsortion johtajan hakemuksessa on

 • konsortiohankkeen nimi ja lyhenne
 • konsortiohankkeen asiasanat ja tutkimusalat
 • konsortion yhteistyötahot
 • konsortion tärkeimmät julkaisut ja muut tutkimustuotokset, jotka ovat hankkeen kannalta oleellisimmat.
 • toimikunta ja paneeli, jolle hakemus osoitetaan (akatemiahankehakemus)
 • konsortion yhteinen abstrakti
 • konsortion yhteinen tutkimus- tai toimintasuunnitelma
 • konsortiohankkeen julkinen kuvaus
 • hänen oman hankkeensa tiedot
 • hänen oman osahankkeensa kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä suorituspaikkansa sitoumus
 • muut lomakkeella kysyttävät tiedot ja liitteet

Osahankkeiden johtajien hakemuksessa on

 • hänen oman osahankkeensa kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä suorituspaikkansa sitoumus
 • muut lomakkeella kysyttävät tiedot ja liitteet

Hakemuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee laatia mahdollisimman realistisesti.  Sitä laadittaessa käytetään kunkin konsortion osapuolen oman suorituspaikan yleiskustannus-, henkilösivukulu- ja tehollisen työajan kertoimia, joita suorituspaikka ylläpitää. Kaikilta konsortion osapuolilta pyydetään suorituspaikan sitoumus Akatemian käytännön mukaisesti. 

Konsortiohakemuksen tekeminen verkkoasioinnissa

Konsortion osapuolet voivat antaa katsomisoikeudet tai siirtää muokkaamisoikeudet toiselle henkilölle Valtuutus (Authorisation) -välilehdellä

Konsortion osapuolten nimeäminen verkkoasioinnissa

Konsortion johtaja nimeää hakemuksen Konsortion osapuolet -välilehdellä osahankkeiden vastuulliset johtajat. Huomaa, että konsortion johtaja voi merkitä konsortion muut osapuolet hakemukseensa vasta, kun he ovat rekisteröityneet Akatemian verkkoasioinnin käyttäjiksi. Kun konsortion johtaja alkaa kirjoittaa osahankkeen johtajan nimeä lomakkeelle, järjestelmä näyttää valintalistan samannimisistä henkilöistä, jotka ovat jo rekisteröityneet verkkoasiointiin. Jos osahankkeen johtaja puuttuu valintalistalta, hänen pitää ensiksi itse rekisteröityä verkkoasioinnin käyttäjäksi.

Kun konsortion johtaja on tallentanut osapuolet järjestelmään, he saavat sähköpostiviestin konsortioon kuulumisesta. Sähköposti sisältää linkin, jonka kautta osahankkeen johtaja pääsee kirjautumaan järjestelmään ja laatimaan oman osansa hakemuksesta liitteineen kohdassa Omat hakemukset, Keskeneräiset.

Konsortion johtaja voi hakuaikana lisätä tai poistaa konsortion jäseniä. Muutokset tulevat voimaan vasta, kun tiedot on tallennettu järjestelmään. 

Konsortion osahankkeen johtajan toimenpiteet verkkoasioinnissa

Kukin osahankkeen johtaja merkitsee lomakkeelle oman osahankkeensa tutkimuskulut ja oman suorituspaikkansa kustannuskertoimet (välilliset kustannukset, henkilösivukulut, tehollisen työajan kerroin) ja alv-käytännön, jollei suorituspaikka ole toimittanut niitä verkkoasiointiin. Lomakkeelle täytetään myös muita osahankkeen tietoja, joista osa ovat pakollisia tietoja. Hakemukseen liitetään myös osahankkeelta pyydetyt liitteet. Tämän jälkeen osahankkeen johtaja kuittaa verkkoasioinnin toiminnolla hakemuksensa valmiiksi (tag as complete) ja konsortion johtaja saa tästä viestin verkkoasioinnin kautta.

Konsortiohakemuksen jättäminen

Konsortion vastuullisen johtajan ja osahankkeiden yhteinen hakemuskokonaisuus on jätettävä verkkoasiointiin ennen hakuajan päättymistä. Yhteisen konsortiohakemuksen jättäminen (submit application) on mahdollista vasta, kun kaikki osahankkeiksi ilmoitetut hakemukset on merkitty valmiiksi. Kaikki konsortion osapuolet voivat seurata hakemuksen valmistumista. Hakemus-PDF täydentyy sitä mukaa kun tietoja tallennetaan. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa enää hakuajan päätyttyä.

Katso verkkoasioinnin (SARA) ohjeet konsortiohakemuksen laatimisesta.

Päätöksenteko ja raportointi

Kun kyseessä on akatemiahanke, konsortiohakemus osoitetaan konsortiojohtajan toimesta sille toimikunnalle ja paneelille, jonka alaan konsortiohankkeen katsotaan parhaiten kuuluvan. Konsortion rahoittamisesta päätetään yhdessä toimikunnassa, jaostossa tai komiteassa yhtenä kokonaisuutena. Rahoitus osoitetaan kunkin osahankkeen suorituspaikalle. 

Kun konsortiohanke on käynnissä, Akatemialta voi hakea muutosta osahankkeiden keskinäisiin rahoitussuunnitelmiin konsortion kokonaisrahoitusta muuttamatta. Tämä koskee seuraavia rahoitusmuotoja: tutkimuksen huippuyksikköohjelma, akatemiaohjelmat, tutkimusinfrastruktuurit ja strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat.

Kun hankkeen rahoituskausi päättyy, konsortion vastuullinen johtaja jättää tieteellisen loppuraportin koko konsortion puolesta.  Katso lisää tietoa raportoinnista

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?