Anvisningar om verksamhetsplan: internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem, utlysning för inbjudna sökande 2023

För att göra bedömningen smidigare följer verksamhetsplanen och bedömningsblanketten samma ordning. Därför är det viktigt att planen följer de anvisningar och den struktur som fastställts. Var så koncis som möjligt.

Verksamhetsplanen lämnas in som en pdf-bilaga i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och bedömningsblanketten innan du börjar skriva planen. Definitionerna på forskningsinfrastruktur och medlemskap i internationell forskningsinfrastruktur finns i utlysningstexten.

 • Verksamhetsplanens maximilängd är fem sidor.
 • Pappersstorlek är A4.
 • Typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt.
 • Radavståndet är 1.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Texten justeras till vänster.
 • Använd inte styckeindrag.
 • Texten i tabeller och bilder måste vara minst 10 pt.
 • Skriv texten i en kolumn.
 • Källförteckningen räknas med i verksamhetsplanens längd. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt.
 • Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.
 • Maximistorlek för ansökans pdf-bilagor är 50 MB.

Skriv verksamhetsplanen med vår mall. Radera anvisningstexterna. Du får inte ändra eller radera rubrikerna. Vid behov kan du lägga till mellanrubriker på nivå 3. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens rubriker, konfigurationer eller struktur. I ovan nämnda delar kontrolleras planen maskinellt. Planen ska skrivas på engelska, eftersom ansökningarna bedöms av internationella experter.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

Namn på internationellt medlemskap

Namn på nationell koordinator (person)

 • Från och med vilket år har Finlands medlemskap varit i kraft (årtalet räcker)?
 • Hur stor har den årliga medlemsavgiften varit åren 2022 och 2023?
 • Vilken organisation i Finland samordnar den internationella infrastrukturens nationella verksamhet och medlemskap?

1. Beskrivning av den internationella forskningsinfrastrukturen och dess verksamhet i Finland

Beskriv den internationella forskningsinfrastrukturen och de tjänster som den erbjuder. Beskriv också hur Finlands medlemskap påverkar tillgången till och levererandet av forskningsinfrastrukturtjänsterna nationellt och internationellt.

 • Har den internationella forskningsinfrastrukturen operativ verksamhet i Finland? Vilka tjänster produceras för den internationella forskningsinfrastrukturen i Finland?
 • Vilka finländska organisationer deltar i den internationella forskningsinfrastrukturens administrativa och/eller operativa verksamhet (ägarskap)? Har aktörerna ingått ett samarbetsavtal eller något annat motsvarande avtal?
 • Beskriv hur den nationella verksamheten leds och organiseras.
 • Beskriv aktörernas roller, sakkunskap samt rättigheter och skyldigheter. Berätta om huvudpunkterna i den långsiktiga planen för utnyttjandet av den internationella forskningsinfrastrukturen. Hur främjar aktörerna ett fullt utnyttjande av det internationella medlemskapet?
 • Beskriv användarkretsen av den internationella forskningsinfrastrukturen i Finland och hur man genom medlemskapet försöker utvidga kretsen.
 • I vilken utsträckning utnyttjar de användare som arbetar i organisationer utanför Finland de tjänster hos den internationella forskningsinfrastrukturen som producerats i Finland?
 • Har medlemskapet ökat Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystems förmåga att locka till sig och behålla talanger?

2. Omfattande och mångsidigt genomslag

Vilket mervärde medför medlemskapet för den omfattande och mångsidiga genomslagskraften av forskningsinfrastrukturverksamheten? Beskriv det mervärde som medlemskapet medför i Finland med tanke på forskningen, näringslivet, den offentliga sektorn, sysselsättningen eller företagssamarbetet.

3. Digitalisering och data

Strävar den internationella forskningsinfrastrukturen efter att följa FAIR-principerna i fråga om datahantering (Ja/Nej)? Om inte, beskriv i mer detalj.

4. Ansvarsfull vetenskap

Vilka konkreta åtgärder vidtar den internationella forskningsinfrastrukturen för att uppnå målet om koldioxidneutralitet (den gröna övergången)?

Beaktar den internationella forskningsinfrastrukturen i sin verksamhet forskningsetik, jämställdhet och likabehandling samt hållbar utveckling (Ja/Nej)? Om inte, beskriv i mer detalj.

5. Långsiktig finansieringsplan

Beskriv finansieringsbasen för den internationella forskningsinfrastrukturen och den långsiktiga finansieringsplanen för upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten. Hur stor är den medlemsavgift som ansökan gäller för Finland i euro per år 2024–2028?

Har du frågor eller synpunkter?