Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit, joissa Suomi on jäsenenä, kutsuhaku

Arvioinnin sujuvoittamiseksi toimintasuunnitelma ja arviointilomake noudattavat samaa järjestystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintasuunnitelmassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja rakennetta. Pyri tiiviiseen ilmaisuun.

Toimintasuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti sekä tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa. Tutkimusinfrastruktuurin ja kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurijäsenyyden  määritelmät löytyvät hakuilmoituksesta.

 • Toimintasuunnitelman pituus on enintään 5 sivua
 • Paperikoko on A4
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt
 • Riviväli on 1
 • Marginaalit ovat 20 mm
 • Tekstin tasaus on vasemmalle
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena
 • Lähdeluettelo sisältyy toimintasuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt.
 • Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB

Laadi toimintasuunnitelma mallipohjalle. Poista ohjetekstit. Annettua otsikointia ei saa muuttaa eikä poistaa. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen otsikoinnissa, sivumäärityksissä tai rakenteessa. Tutkimussuunnitelma tarkistetaan edellä mainituilta osin koneellisesti. Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan englanniksi, koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

Kansainvälisen jäsenyyden nimi

Kansallisen koordinaattorin nimi (henkilö)

 • Mistä vuodesta lähtien Suomen jäsenyys on ollut voimassa (vuosiluku riittää)
 • Kuinka suuri vuosittainen jäsenmaksu on ollut vuosina 2022 ja 2023
 • Mikä organisaatio Suomessa koordinoi kv-infrastruktuurin kansallista toimintaa ja jäsenyyttä

1. Kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin kuvaus ja toiminnot Suomessa

Kuvaile kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri ja mitä palveluja se tarjoaa. Kuvaile myös Suomen jäsenyyden vaikutus tutkimusinfrastruktuuripalveluiden saatavuuteen ja tuottamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • Onko kansainvälisellä tutkimusinfrastruktuurilla Suomessa operatiivista toimintaa? Mitä palveluja suomalaiset toimijat tuottavat kansainväliselle tutkimusinfrastruktuurille?
 • Mitkä suomalaiset organisaatiot osallistuvat kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin hallinnolliseen ja/tai operatiiviseen toimintaan (omistajuus)? Onko toimijoiden välillä yhteistyösopimusta tai muuta dokumenttia yhteistyön tavoitteista ja järjestäytymisestä?
 • Kuvaile miten kansallinen toiminta on johdettu ja organisoitu.
 • Kuvaa kansallisten toimijoiden roolit, asiantuntemus sekä oikeudet ja velvollisuudet. Kerro kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin pitkän aikavälin hyödyntämissuunnitelman pääkohdat. Miten kansalliset toimijat edistävät kansainvälisen jäsenyyden täysimääräistä hyödyntämistä?
 • Kuvaile kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkuntaa Suomessa ja miten tätä pyritään jäsenyyden kautta laajentamaan.
 • Missä määrin Suomen ulkopuolisissa organisaatioissa työskentelevät käyttäjät hyödyntävät Suomessa tuotettuja kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin palveluja?
 • Onko jäsenyys lisännyt Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän (TKI) kansainvälistä veto- ja pitovoimaa? Jos on niin miten?

2. Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

Mitä lisäarvoa jäsenyys tuo tutkimusinfrastruktuuritoiminnan laajalle ja monimuotoiselle vaikuttavuudelle? Kuvaa jäsenyyden tuoma lisäarvo Suomessa tutkimuksen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin, työllistymisen tai yritysyhteistyön näkökulmasta.

3. Digitaalisuus ja data

Pyrkiikö kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri noudattamaan datan hallinnassaan FAIR-periaatteita (Kyllä/ Ei). Mikäli ei niin kuvaile tarkemmin. Esimerkiksi miten Kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri ohjeistaa käyttäjiä tutkimusaineistojen avaamisessa ja tarjoaa tähän tukea?

4. Vastuullisen tieteen käytännöt

Huomioiko kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri toiminnassaan tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä kestävän kehityksen tavoitteet (Kyllä / Ei). Mikäli ei niin kuvaile tarkemmin.

Kerro mitä konkreettisia toimia kansainvälisellä tutkimusinfrastruktuurilla on hiilineutraaliustavoitteen (vihreä siirtymä) saavuttamiseksi.

 

5. Pitkäjänteinen rahoitussuunnittelu

Kuvaile kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin rahoituspohjaa ja pitkäjänteistä rahoitussuunnitelmaa toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä varten. Kuvaa esim. onko kansainvälisellä infrastruktuurilla suunnitelmia jäsenmaksujen nostamisesta seuraavien viiden vuoden aikana? Mikä on haettavan jäsenmaksun suuruus Suomelle euroissa vuosittain 2024-2028?

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?