Forskningsplanens struktur: utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland

Denna struktur för forskningsplanen gäller mobilitetsansökningar där man inbjuder forskare från Ukraina till Finland.

Forskningsplanen bifogas ansökan i pdf-format. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva forskningsplanen.

Forskningsplanens längd är högst fem sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Pappersstorlek är A4. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och den räknas med i sidantalet.

1. Presentation av forskningsprojektet

1.1 Beskriv det forskningsprojekt till vilket den inbjudna forskarens arbete fogas:

  • syften och mål
  • tidtabell för genomförande.

1.2 Berätta i stora drag hur projektets basfinansiering har ordnats (finansieringskälla och summa). Observera att Akademins mobilitetsfinansiering inte är avsedd för forskningskostnader eller löner, utan för besökets rese- och levnadskostnader i Finland.

2. Mobilitetsplan och specificering av den finansiering som söks

2.1 Uppge en mobilitetsplan:

  • Ange den planerade perioden (t.ex. 12 månader fr.o.m. sommaren 2022) då den inbjudna ska vara i Finland. Ange besökstiden också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten.

2.2 Specificera och motivera den finansiering som söks från Akademin:

  • Specificera resekostnadernas andel och levnadskostnadernas andel och berätta vad de ansökta beloppen grundar sig på (t.ex. den egna organisationens resereglemente). Vid behov specificera också logins andel, försäkringar, beredskap för eventuella LPA-avgifter och skattepåföljder osv.

3. Sökandens meriter och forskningsmiljö

Beskriv sökanden:

  • viktigaste meriter som forskare
  • roll i integreringen av den inbjudna forskaren i det finländska forskarsamfundet.

4. Den inbjudna forskarens meriter och forskningsmiljö

Beskriv den inbjudna forskaren:

  • forskarkarriärsteg
  • viktigaste meriter som forskare
  • planerad roll i det finländska forskarsamfundet.

Berätta varför forskaren i fråga valdes, varför hen behöver fysiskt skydd för att utföra sitt forskningsarbete, varför just Finland är en lämplig plats för forskaren och hur hen ska integreras i det finländska forskarsamfundet.

Namn på universitet, forskningsinstitut eller annan organisation där den inbjudna forskaren förhindrades att arbeta 2022 när Ryssland anföll Ukraina.

Har du frågor eller synpunkter?