Forskningsplanens struktur: ansökan om mobilitetsstipendium

Denna struktur för forskningsplanen gäller ansökan om personligt resestipendium till Taiwan.

Forskningsplanen inlämnas som en bilaga i pdf-format. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva planen.

Forskningsplanens längd är högst sex sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Pappersstorlek är A4. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och den räknas med i sidantalet.

1. Presentation av forskningsprojektet och mobilitetsplanen samt specificering av finansieringen

1.1 Beskriv den forskning för vars genomförande du ansöker om finansiering för forskarrörlighet:

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter och eventuellt preliminärt forskningsarbete
 • Syften och mål
 • Tidtabell för genomförande
 • Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential för vetenskapliga genombrott och till att förnya forskningen

1.2 Forskningsdata, -material och -metoder:

 • Forskningsmaterial som ska användas med beaktande av frågor som immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet

1.3 Uppge en mobilitetsplan:

 • Ange den planerade rörlighetsperioden eller -perioderna då du tänker besöka Taiwan (t.ex. 3 veckor sommaren 2023 och 2 veckor vintern 2024). Ange det huvudsakliga syftet med varje besök. Ange besöken också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten.

1.4 Specificera och motivera finansieringen:

 • Berätta i stora drag hur forskningsfinansieringen för ditt samarbetsprojekt har ordnats (finansieringskälla och -summa). Observera att Akademins mobilitetsfinansiering inte är avsedd för forskningskostnader eller löner, utan för rese- och levnadskostnader som orsakas av besök utomlands.
 • Berätta vilka andra stipendier eller löner du får under din mobilitetsperiod.
 • Specificera och motivera den finansiering som söks från Akademin: hur många resor du tänker göra under finansieringsperioden, vilken andel resekostnaderna utgör, vilken andel levnadskostnaderna utgör och vad de belopp som söks grundar sig på (t.ex. Akademins vägledande stipendiebelopp, den egna organisationens resereglemente eller praktisk erfarenhet av den lokala prisnivån).
 • Om du reser till Taiwan för minst sex (6) månader och din familj följer med, namnge och specificera de familjemedlemmar till vars resekostnader du ansöker om finansiering från Akademin: namn, ålder och förhållande till sökanden, t.ex. dotter Anna, 5 år.

 

2. Sökandens meriter och forskningsmiljö

2.1 Beskriv följande personers uppgifter och roller samt deras viktigaste meriter med tanke på samarbetsprojektet:

 • Sökande
 • Samarbetspartner i Taiwan; ange dessa uppgifter också på fliken Samarbetsparter (Collaborators) i e-tjänsten.

2.2 Beskriv forskningsmiljön:

 • Lokal, nationell och/eller internationell forskningsmiljö inklusive forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

 

3. Deltagande av unga forskare, ökat internationellt samarbete eller annan särskild nytta

3.1 Motivera hur samarbetsprojektet svarar mot mobilitetsutlysningens särskilda mål:

 • Beskriv hur projektet främjar forskarutbildning och/eller forskarkarriärer.
 • Beskriv hur projektet stärker vetenskapligt samarbete mellan länderna.
 • Berätta hur samarbetsprojektet främjar finländska forskares internationella växelverkan och internationaliseringen av forskningsmiljöer samt hur det stärker vetenskaplig kvalitet.

3.2 Beskriv samarbetets mervärde:

 • Är mobilitetssamarbetet nytt eller en fortsättning på tidigare samarbete? Om det är en fortsättning på tidigare samarbete, berätta hur länge det har pågått och kort om de tidigare resultaten.
 • ex. forskningens innehåll, forskningsmetoder, forskningsutrustning
 • ex. samarbetsprojektets betydelse för att uppnå forskningens mål

3.3 Motivera eventuellt annat mervärde:

 • Resultatens vetenskapliga, industriella eller sociala användbarhet (IPR)
 • Kunskapsöverföring (t.ex. samarbete mellan junior- och seniorforskare)
 • Hållbarhet och omfattande genomslag

Har du frågor eller synpunkter?