Tutkimussuunnitelman rakenne – liikkuvuusapuraha Taiwan

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa haetaan henkilökohtaista matka-apurahaa Taiwaniin.

Tutkimussuunnitelma jätetään hakemukseen erillisenä PDF-liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 6 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen.

1. Tutkimushankkeen ja liikkuvuussuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, jonka toteuttamiseksi haet rahoitusta tutkijaliikkuvuuteen:

 • yhteistyöhankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.

1.2 Kerro tutkimusaineistosta (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmistä:

 • käytettävä tutkimusaineisto ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat
 • käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.

1.3 Esitä liikkuvuussuunnitelma:

 • kerro suunniteltu liikkuvuusajanjakso tai -jaksot, jolloin aiot vierailla Taiwanissa (esim. 3 viikkoa kesällä 2023 ja 2 viikkoa talvella 2024). Kerro kunkin vierailun päätarkoitus. Ilmoita vierailut myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.

1.4 Erittele ja perustele rahoitus:

 • kerro pääpiirteittäin, miten yhteistyöhankkeesi tutkimusrahoitus on järjestetty (rahoituslähde ja summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin ulkomailla.
 • kerro, mitä muuta apurahaa tai palkkaa saat liikkuvuusjaksosi aikana
 • erittele ja perustele Akatemialta haettava rahoitus: kuinka monta matkaa aiot tehdä rahoituskauden aikana, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja mihin haettavat summat perustuvat (esim. Akatemian ohjeellinen apurahasumma, oman organisaation matkustusohje tai käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta).
 • jos lähdet Taiwaniin vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi ja perheesi lähtee mukaan, nimeä ja erittele perheenjäsenet, joiden matkakuluihin haet Akatemian rahoitusta: nimi, ikä ja suhde hakijaan, esim. Anna-tytär, 5 v.

 2. Hakijan ansiot ja tutkimusympäristö

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta:

 • hakija
 • yhteistyökumppani Taiwanissa – Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”.

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö:

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen tai muu erityinen hyöty

3.1 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin:

 • Kerro, miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä ja vahvistaa tieteen laatua.

3.2 Kuvaile yhteistyön lisäarvo:

 • onko liikkuvuusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro miten kauan se on jatkunut ja lyhyesti aiemmista tuloksista.
 • esim. tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • esim. kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi

3.3 Perustele mahdollinen muu lisäarvo:

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?