Forskningsplanens struktur – mobilitetsseminarium

Denna struktur för forskningsplanen gäller ansökningar om finansiering för att ordna ett gemensamt seminarium med Japan eller Kina.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Forskningsplanen inte kan inlämnas som en skild pdf-bilaga.

Forskningsplanens längd är högst fem sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1. Presentation av forskningsprojektet och seminarieplanen samt specificering av finansieringen

1.1 Beskriv den forskning som det gemensamma seminariet hänför sig till.

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter och eventuellt preliminärt forskningsarbete
 • Syften och mål
 • Forskningsdata, -material och -metoder
 • Tidtabell för genomförande
 • Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential för vetenskapliga genombrott och till att förnya forskningen
 • Eventuella frågor kring forskningsetik

1.2 Motivera hur samarbetsprojektet svarar mot mobilitetsutlysningens särskilda mål.

 • Beskriv hur projektet stärker vetenskapligt samarbete mellan länderna.
 • Berätta hur samarbetsprojektet främjar finländska forskares internationella växelverkan och internationaliseringen av forskningsmiljöer.

1.3 Preliminär seminarieplan

 • Tidtabell, struktur, teman, talare, övriga deltagare
 • Berätta om seminariet är helt eller delvis öppet eller om avsikten är att sprida information om forskningen på något annat sätt.

1. 4 Specificering av finansiering

 • Berätta i stora drag hur finansieringen för projektets finländska part har ordnats eller kommer att ordnas (finansieringskälla och -summa).
 • Specificera den finansiering som söks från Akademin. Om seminariet ordnas utomlands, uppräkna de personer för vilkas resor finansiering söks, berätta om deras roll i seminariet (inbjuden talare, annan talare, deltagare) och ange deras andel av den finansiering som söks (ange resekostnaderna och levnadskostnaderna separat). Ange dessa personers mobilitet också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten. Om seminariet ordnas i Finland, specificera finansieringen, t.ex. hyror för mötesrum, kaffeservering, trycknings- och portokostnader. Finansiering kan beviljas för att täcka seminariets grundläggande ramar.
 • Berätta vad de belopp som söks grundar sig på (t.ex. Akademins stipendietabell, den egna organisationens resereglemente eller praktisk erfarenhet av den lokala prisnivån).

2. Forskargrupper

2.1 Beskriv följande personers uppgifter och roller samt deras viktigaste meriter med tanke på samarbetsprojektet:

 • finländsk ansvarig ledare
 • Utländsk ansvarig ledare – Ange dessa uppgifter också på fliken Samarbetsparter (Collaborators) i e-tjänsten.
 • Andra finländska och utländska personer för vilka mobilitetsfinansiering ska sökas från Akademin eller utomlands
 • Ange övriga centrala finländska organisationer och deras ansvariga personer, om forsknings- eller seminariehelheten inbegriper aktörer från olika organisationer. En separat ansökan ska skickas för varje organisation, om finansiering söks till olika organisationer.

2.2 Forskningsmiljö

 • Lokal, nationell och/eller internationell forskningsmiljö inklusive forskningsinfrastrukturer. Ange infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3 Beskriv hur forskargrupperna kompletterar varandra.

 • Är det forskningssamarbete som ligger bakom mobiliteten nytt eller en fortsättning på tidigare samarbete? Om det är en fortsättning på tidigare samarbete, berätta hur länge samarbetet har pågått och vilka tidigare resultat som har uppnåtts (kort).
 • ex. forskningens innehåll, forskningsmetoder, forskningsutrustning
 • ex. samarbetsprojektets betydelse för att uppnå forskningens mål

3. Deltagande av unga forskare eller annat eventuellt mervärde

3.1 Mobilitetssamarbetets mervärde

 • Beskriv hur projektet främjar forskarutbildning och/eller forskarkarriärer.
 • Uppskatta antalet unga forskare som deltar i forskningen och antalet planerade besök.
 • Motivera eventuellt annat mervärde.

4. Särskilt mervärde av samarbetsprojektet

4.1 Berätta om samarbetsprojektet förväntas ge något särskilt mervärde i fråga om följande:

 • Resultatens vetenskapliga, industriella eller sociala användbarhet (IPR)
 • Kunskapsöverföring (t.ex. samarbete mellan junior- och seniorforskare)
 • Hållbarhet och omfattande genomslag

5. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?