Tutkimussuunnitelman rakenne - liikkuvuusseminaari (2021)

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa haetaan rahoitusta yhteisseminaarin järjestämiseen Japanin tai Kiinan kanssa.

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää erillisenä PDF-liitteenä.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään yksi sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimushankkeen ja seminaarisuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, johon yhteisseminaari liittyy

 • tutkimushankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • tutkimusaineisto (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmät
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.
 • mahdolliset tutkimuseettiset kysymykset

1.2 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin

 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä.

1.3 Esitä alustava suunnitelma seminaarista

 • aikataulu, rakenne, teemat, puhujat, muut osallistujat
 • kerro, onko seminaari kokonaan tai osittain avoin, tai onko tietoa tutkimuksesta tarkoitus levittää muulla tavoin.

1.4 Erittele rahoitus

 • kerro pääpiirteittäin, miten tutkimushankkeen suomalaisosapuolen rahoitus on järjestetty tai aiotaan järjestää (rahoituslähde ja summa).
 • erittele Akatemialta haettava rahoitus. Jos seminaari järjestetään ulkomailla, taulukoi henkilöt, joiden matkoihin rahoitusta haetaan, kerro heidän roolinsa seminaarissa (kutsuttu puhuja, muu esiintyjä, osallistuja) ja merkitse heidän osuutensa haettavasta rahoituksesta (ilmoita matkakulut ja elinkustannukset erikseen). Ilmoita näiden henkilöiden liikkuvuus myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”. Jos seminaari järjestetään Suomessa, erittele rahoitus, esimerkiksi kokoustilan vuokraan, kahvitarjoiluun, painatus- ja postituskuluihin. Rahoitusta voidaan myöntää seminaarin peruspuitteiden kattamiseen.
 • kerro, mihin haettavat summat perustuvat (esim. Akatemian apurahataulukko, oman organisaation matkustusohjeistus tai käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta).

2. Tutkimusryhmien esittely

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta

 • suomalainen vastuullinen johtaja
 • ulkomainen vastuullinen johtaja – Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”.
 • muut suomalaiset ja ulkomaiset henkilöt, joille liikkuvuusrahoitusta ollaan hakemassa Akatemiasta tai ulkomailta
 • Mainitse muut keskeiset suomalaisorganisaatiot ja niiden vastuuhenkilöt, jos tutkimus- tai seminaarikokonaisuus koostuu eri organisaatioiden toimijoista. Kustakin organisaatiosta on lähetettävä oma hakemus, jos rahoitusta haetaan eri organisaatioihin.

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3 Kerro, miten tutkimusryhmät täydentävät toisiaan

 • onko liikkuvuuden taustalla oleva tutkimusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro, miten kauan yhteistyö on jatkunut ja mitkä ovat aiemmat tulokset (lyhyesti)
 • tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen tai muu mahdollinen lisäarvo

3.1 Kerro liikkuvuusyhteistyön lisäarvosta

 • Kerro, miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • Kerro näkemyksesi tutkimukseen osallistuvien nuorten tutkijoiden määrän ja kaikkien suunniteltujen vierailujen määrän suhteen
 • Perustele mahdollinen muu lisäarvo.

4. Yhteistyöhankkeen tuottama erityinen lisäarvo

4.1 Kerro, onko yhteistyöhankkeesta odotettavissa erityistä lisäarvoa seuraavien asioiden suhteen:

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

 

5. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 1 sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?