Forskningsplanens struktur – mobilitetssamarbete

Denna struktur för forskningsplanen gäller ansökningar om finansiering för forskarmobilitet inom samarbetsprojekt med Indien, Kina eller Tyskland.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Forskningsplanen inte kan inlämnas som en skild pdf-bilaga.

Forskningsplanens längd är högst fem sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna om forskningsplanen finns under e-tjänstens anvisningar.

1. Presentation av forskningsprojektet och mobilitetsplanen samt specificering av finansieringen

1.1 Beskriv den forskning för vars genomförande du ansöker om finansiering för forskarrörlighet.

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter och eventuellt preliminärt forskningsarbete
 • Syften och mål
 • Tidtabell för genomförande
 • Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential för vetenskapliga genombrott och till att förnya forskningen

1.2 Motivera hur samarbetsprojektet svarar mot mobilitetsutlysningens särskilda mål.

 • Beskriv hur projektet stärker vetenskapligt samarbete mellan länderna.
 • Berätta hur samarbetsprojektet främjar finländska forskares internationella växelverkan och internationaliseringen av forskningsmiljöer.

1.3 Forskningsdata, -material och -metoder

 • Forskningsmaterial som ska användas med beaktande av frågor som immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Forskningsetik

1.4 Mobilitetsplan

 • Uppräkna de personer för vilka finansiering söks och ange planerade mobilitetsperioder (t.ex. 3 veckor sommaren 2022) då de ska besöka utlandet. Ange också det huvudsakliga syftet med varje besök. Ange besöken också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten. Lägg till motsvarande uppgifter om utländska forskares planerade besök till Finland. Dessa uppgifter meddelas inte på fliken Mobilitet (Mobility), eftersom Akademins finansiering inte söks för besök av utländska forskare.

1.5 Specificering av finansiering

 • Berätta i stora drag hur forskningsfinansieringen för samarbetsprojektets finländska part har ordnats (finansieringskälla och -summa). Observera att Akademins mobilitetsfinansiering inte är avsedd för forskningskostnader eller löner, utan för rese- och levnadskostnader som orsakas av besök utomlands.
 • Specificera den finansiering som ansöks från Akademin: hur många personer som ska resa, hur många resor, vilken andel resekostnaderna utgör, vilken andel levnadskostnaderna utgör och vad de belopp som söks grundar sig på (t.ex. Akademins stipendietabell, den egna organisationens resereglemente eller praktisk erfarenhet av den lokala prisnivån).

2. Forskargrupper

2.1 Beskriv följande personers uppgifter och roller samt deras viktigaste meriter med tanke på samarbetsprojektet:

 • finländsk ansvarig ledare
 • Utländsk ansvarig ledare – Ange dessa uppgifter också på fliken Samarbetsparter (Collaborators) i e-tjänsten.
 • Andra finländska och utländska personer för vilka mobilitetsfinansiering ska sökas från Akademin eller utomlands

2.2 Forskningsmiljö

 • Lokal, nationell och/eller internationell forskningsmiljö inklusive forskningsinfrastrukturer. Ange infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3 Beskriv hur forskargrupperna kompletterar varandra.

 • Är det forskningssamarbete som ligger bakom mobiliteten nytt eller en fortsättning på tidigare samarbete? Om det är en fortsättning på tidigare samarbete, berätta hur länge samarbetet har pågått och vilka tidigare resultat som har uppnåtts (kort).
 • ex. forskningens innehåll, forskningsmetoder, forskningsutrustning
 • ex. samarbetsprojektets betydelse för att uppnå forskningens mål

3. Deltagande av unga forskare eller annat eventuellt mervärde

3.1 Mobilitetssamarbetets mervärde

 • Beskriv hur projektet främjar forskarutbildning och/eller forskarkarriärer.
 • Uppskatta antalet unga forskare som deltar i forskningen och antalet planerade besök.
 • Motivera eventuellt annat mervärde.

4. Särskilt mervärde av samarbetsprojektet

4.1 Berätta om samarbetsprojektet förväntas ge något särskilt mervärde i fråga om följande:

 • Resultatens vetenskapliga, industriella eller sociala användbarhet (IPR)
 • Kunskapsöverföring (t.ex. samarbete mellan junior- och seniorforskare)
 • Hållbarhet och omfattande genomslag

5. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?