Tutkimussuunnitelman rakenne - liikkuvuusyhteistyö (2021)

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joilla haetaan rahoitusta Intia-, Kiina- tai Saksa-yhteistyöhankkeiden tutkijaliikkuvuuteen.

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää erillisenä PDF-liitteenä.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään yksi sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimushankkeen ja liikkuvuussuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, jonka toteuttamiseksi haet rahoitusta tutkijaliikkuvuuteen

 • yhteistyöhankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.

1.2 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin

 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä.

1.3 Kerro tutkimusaineistosta (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmistä

 • käytettävä tutkimusaineisto ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat
 • käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • tutkimuseettiset kysymykset

1.4 Esitä liikkuvuussuunnitelma

 • taulukoi henkilöt, joille rahoitusta haetaan ja kerro suunnitellut liikkuvuusajanjaksot (esim. 3 viikkoa kesällä 2022), jolloin he aikovat vierailla ulkomailla. Kerro myös kunkin vierailun päätarkoitus. Ilmoita vierailut myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”. Lisää taulukkoon vastaavat tiedot ulkomaisten tutkijoiden suunnitelluista Suomen-vierailuista. Näitä tietoja ei ilmoiteta Liikkuvuus (Mobility) -välilehdellä, koska Akatemian rahoitusta ei haeta ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin.

1. 5 Erittele rahoitus

 • kerro pääpiirteittäin, miten yhteistyöhankkeen suomalaisosapuolen tutkimusrahoitus on järjestetty (rahoituslähde ja summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin ulkomailla. Erittele Akatemialta haettava rahoitus: kuinka monta henkilöä matkustaa, kuinka monta matkaa, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja mihin haettavat summat perustuvat (esim. Akatemian apurahataulukko, oman organisaation matkustusohjeistus tai käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta).

2. Tutkimusryhmien esittely

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta

 • suomalainen vastuullinen johtaja
 • ulkomainen vastuullinen johtaja - Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”
 • muut suomalaiset ja ulkomaiset henkilöt, joille liikkuvuusrahoitusta ollaan hakemassa Akatemiasta tai ulkomailta

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3 Kerro, miten tutkimusryhmät täydentävät toisiaan

 • onko liikkuvuuden taustalla oleva tutkimusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro, miten kauan yhteistyö on jatkunut ja mitkä ovat aiemmat tulokset (lyhyesti)
 • tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen tai muu mahdollinen lisäarvo

3.1 Kerro liikkuvuusyhteistyön lisäarvosta

 • miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • näkemyksesi tutkimukseen osallistuvien nuorten tutkijoiden määrän ja kaikkien suunniteltujen vierailujen määrän suhteen
 • Perustele mahdollinen muu lisäarvo.

4. Yhteistyöhankkeen tuottama erityinen lisäarvo

4.1 Kerro, onko yhteistyöhankkeesta odotettavissa erityistä lisäarvoa seuraavien asioiden suhteen

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

5. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 1 sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?