Forskningsplanens struktur – mobilitetsinbjudan

Denna struktur för forskningsplanen gäller mobilitetsansökningar där man inbjuder forskare från Taiwan eller Ryssland till Finland.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Forskningsplanen inte kan inlämnas som en skild pdf-bilaga.

Forskningsplanens längd är högst 5 sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1. Presentation av forskningsprojektet och mobilitetsplanen samt specificering av finansieringen

1.1 Beskriv den forskning för vars genomförande du ansöker om finansiering för forskarrörlighet.

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter och eventuellt preliminärt forskningsarbete
 • Syften och mål
 • Tidtabell för genomförande
 • Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential för vetenskapliga genombrott och till att förnya forskningen

1.2 Forskningsdata, -material och -metoder

 • Forskningsmaterial som ska användas med beaktande av frågor som immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet

1.3 Mobilitetsplan

 • Ange planerade mobilitetsperioder (t.ex. 3 veckor sommaren 2022) då de inbjudna forskarna ska besöka Finland. Ange också det huvudsakliga syftet med varje besök. Ange besöken också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten.

1.4 Specificering av finansiering

 • Berätta i stora drag hur forskningsfinansieringen för ditt samarbetsprojekt har ordnats (finansieringskälla och -summa). Observera att Akademins mobilitetsfinansiering inte är avsedd för forskningskostnader eller löner, utan för besökets rese- och levnadskostnader i Finland.
 • Specificera den finansiering som ansöks från Akademin skilt för varje inbjuden forskare: hur många resor som ska göras under finansieringsperioden, vilken andel resekostnaderna utgör, vilken andel levnadskostnaderna utgör och vad de belopp som söks grundar sig på (t.ex. Akademins stipendietabell, den egna organisationens resereglemente eller praktisk erfarenhet av den lokala prisnivån).

2. Sökandens och den inbjudna forskarens meriter och forskningsmiljö

2.1 Beskriv följande personers uppgifter och roller samt deras viktigaste meriter med tanke på samarbetsprojektet. Ange också den inbjudnas karriärsteg (t.ex. Ryssland: aspirant, kandidat nauk, PhD).

 • Sökande
 • Utländsk inbjuden forskare – Ange dessa uppgifter också på fliken Samarbetsparter (Collaborators) i e-tjänsten.

2.2 Forskningsmiljö

 • Lokal, nationell och/eller internationell forskningsmiljö inklusive forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

3. Deltagande av unga forskare, ökat internationellt samarbete eller annan särskild nytta

3.1 Motivera hur samarbetsprojektet svarar mot mobilitetsutlysningens särskilda mål.

 • Beskriv hur projektet främjar forskarutbildning och/eller forskarkarriärer.
 • Beskriv hur projektet stärker vetenskapligt samarbete mellan länderna.
 • Berätta hur samarbetsprojektet främjar finländska forskares internationella växelverkan och internationaliseringen av forskningsmiljöer.

3.2 Samarbetets mervärde

 • Är mobilitetssamarbetet nytt eller en fortsättning på tidigare samarbete? Om det är en fortsättning på tidigare samarbete, berätta hur länge det har pågått och kort om de tidigare resultaten.
 • ex. forskningens innehåll, forskningsmetoder, forskningsutrustning
 • ex. samarbetsprojektets betydelse för att uppnå forskningens mål

3.3 Motivera eventuellt annat mervärde.

 • Resultatens vetenskapliga, industriella eller sociala användbarhet (IPR)
 • Kunskapsöverföring (t.ex. samarbete mellan junior- och seniorforskare)
 • Hållbarhet och omfattande genomslag

4. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?