Tutkimussuunnitelman rakenne - liikkuvuusapuraha (2021)

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa haetaan henkilökohtaista matka-apurahaa Japaniin, Taiwaniin tai Venäjälle.

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää erillisenä PDF-liitteenä.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään yksi sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimushankkeen ja liikkuvuussuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, jonka toteuttamiseksi haet rahoitusta tutkijaliikkuvuuteen

 • yhteistyöhankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.

1.2 Kerro tutkimusaineistosta (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmistä

 • käytettävä tutkimusaineisto ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat
 • käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • mahdolliset tutkimuseettiset kysymykset

1.3 Esitä liikkuvuussuunnitelma

 • kerro suunnitellut liikkuvuusajanjaksot (esim. 3 viikkoa kesällä 2022), jolloin aiot vierailla ulkomailla. Kerro myös kunkin vierailun päätarkoitus. Ilmoita vierailut myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.
 • perustele erikseen, jos haet rahoitusta yli 12 kk:lle

1.4 Erittele rahoitus

 • kerro pääpiirteittäin, miten yhteistyöhankkeesi tutkimusrahoitus on järjestetty (rahoituslähde ja summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin ulkomailla.
 • kerro, mitä muuta apurahaa tai palkkaa saat liikkuvuusjaksosi aikana
 • erittele Akatemialta haettava rahoitus: kuinka monta matkaa aiot tehdä rahoituskauden aikana, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja mihin haettavat summat perustuvat (esim. Akatemian apurahataulukko, oman organisaation matkustusohje tai käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta).

2. Hakijan ansiot ja tutkimusympäristö

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta

 • hakija
 • ulkomainen yhteistyökumppani– Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”.

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen tai muu erityinen hyöty

3.1 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin

 • Kerro, miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä.

3.2 Kuvaile yhteistyön lisäarvo

 • onko liikkuvuusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro miten kauan se on jatkunut ja lyhyesti aiemmista tuloksista.
 • tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi

3.3 Perustele mahdollinen muu lisäarvo

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

4. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 1 sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?