Aiesuunnitelman rakenne – huippuyksikköohjelman 1. vaihe (2020)

Aiesuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Aiesuunnitelma-välilehdellä. Aiesuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Aiesuunnitelman pituus on enintään 6 sivua. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa aiesuunnitelman pituuteen mukaan. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää.

Aiesuunnitelmassa kuvataan huippuyksikön toiminta koko kahdeksan vuoden aikana, mutta pääpaino tulee olla ensimmäisellä viisivuotiskaudella.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1.     Tausta, tavoitteet ja toteutus

1.1.  Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat; tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t); tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus ja mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin, tieteen uudistumiseen; tutkimuksen lisäarvo tieteelle

1.2.  Työsuunnitelma, aikataulu, tutkimusaineistot (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmät

1.3.  Riskien arviointi ja vaihtoehtoiset toteutustavat

1.4.  Tutkimusympäristö: kuvaus isäntäorganisaatio(ide)n tuesta huippuyksikölle ml. resurssit ja tutkimusinfrastruktuurit

 

2.     Hakija, tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

2.1.  Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän hankkeensa kannalta keskeiset ansiot: huippuyksikön johtajan, varajohtajan ja ryhmänjohtajien tehtävät ja roolit, keskeiset ansiot sekä täydentävä osaaminen

2.2.  Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta

 

3.     Lähdeluettelo

  • Tiedot aiesuunnitelmassa käytetyistä lähteistä
  • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa aiesuunnitelman pituuteen mukaan.
  • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin aiesuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?