FIRI-vägvisarutlysningen 2020: anvisningar om verksamhetsplanen

För att säkra jämförbarheten av ansökningar ber vi att verksamhetsplanen görs enligt strukturen nedan. Sökandena ombeds dessutom i sin ansökan beakta de förväntningar som forskningsinfrastrukturens livscykel ställer på den.

Verksamhetsplanens rekommenderade längd är 20 sidor. Om infrastrukturens särskilda karaktär kräver en längre beskrivning får planen vara upp till 30 sidor, inklusive källhänvisningar. Hänvisningarna skrivs in i texten: (namn årtal) eller [nummer]. Typsnittet i planen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm.

Planen skrivs på engelska och bifogas till ansökan i Akademins e-tjänst under Bilagor.

Läs noggrant igenom utlysningstexten innan du börjar skriva verksamhetsplanen.

Börja med följande uppgifter:

 • Forskningsinfrastrukturens namn: i samma form som finns i rullgardinsmenyn i e-tjänsten eller i fältet Övrig
 • Internationella forskningsinfrastrukturens namn: endast om infrastrukturen som ansöker om plats på vägvisaren är en nationell nod i en internationell forskningsinfrastruktur där Finland är medlem
 • Forskningsinfrastrukturens livscykelfas: (a) planering/konstruktion/implementering eller (b) drift/nedmontering
 • Ansökande organisation (ledande organisation)
 • Andra medverkande forskningsorganisationer (konsortieparter)
 • Namn på forskningsinfrastrukturens direktör
 • Namn på eventuell vice direktör
 • Beskriv forskningsinfrastrukturens nationella och/eller internationella helhet (t.ex. genom att utnyttja tabellen nedan).
 • Varför har forskningsinfrastrukturen grundats?
 • Vilka tjänster erbjuder forskningsinfrastrukturen?

Kort beskrivning (sammandrag) av forskningsinfrastrukturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Forskningsinfrastrukturens nationella och/eller internationella funktionshelhet.

1. Forskningsinfrastrukturens betydelse för vetenskap och utbildning

Forskningsinfrastrukturens betydelse för främjandet av forskningens kvalitet, förnyelse och konkurrenskraft nationellt och internationellt sett

 • Hur möjliggör infrastrukturen högklassig vetenskap, vetenskapliga resultat och vetenskaplig förnyelse nationellt och internationellt sett?
  • Hur många vetenskapliga och utbildningsmässiga resultat (t.ex. publikationer) producerade infrastrukturen per år under 2013–2018? Hur exakta tror du att siffrorna är?
  • Vilka är de nya forskningsrön och/eller de utvecklade teknologier (realiserade och/eller uppskattade) som tagits fram med hjälp av infrastrukturen?
  • Hur har de vetenskapligt viktigaste publikationerna och/eller andra genombrotten bidragit till vetenskapsgrenens utveckling?
  • Hur utnyttjar olika vetenskapsgrenar eller hur kan de utnyttja infrastrukturen?
 • Hur är infrastrukturen eller hur kommer den att vara kopplad till infrastruktur- och forskningsfältet nationellt och internationellt sett? Hur stärker den det? Hur stärker infrastrukturen och dess nätverk nationellt och internationellt samarbete inom forskning, utbildning och innovation?
 • Vilket mervärde ger infrastrukturen till vetenskapen och utbildningen nationellt och internationellt sett?

2. Omfattande och mångsidigt genomslag 

 • Beskriv infrastrukturens förväntade/realiserade öppenhet utanför forskarsamhället, samhälleliga mervärde och genomslag. Beskriv t.ex. följande:
  • inverkan på näringslivet, samhället och sysselsättningen samt kontakter med företagsverksamhet och nya affärsinitiativ
  • inverkan på kompetens- och innovationsekosystem
 • Vad betyder medlemskapet i den internationella infrastrukturen för Finland, finländsk forskning och samhället överlag? Frågan gäller endast sådana infrastrukturer som är nationella noder i en internationell forskningsinfrastruktur där Finland är medlem. Ansökningar som är bildade som konsortier av flera internationella infrastrukturer (bild 1, nivå C) ska skilt beskriva varje medlemskap.

3. Forskningsinfrastrukturens ägare, finansiering kompetens och organisation 

 • Vilken organisation eller vilka organisationer äger infrastrukturen? Hur syns ägarna i verksamheten? Är infrastrukturen en juridisk person? Vilken? Hur ligger infrastrukturens verksamhet och den forskning som verksamheten möjliggör i linje med värdorganisationernas forskningsstrategier?
 • Övergripande finansieringsplan 2015–2030
  • Uppge infrastrukturens sammanlagda finansieringsuppgifter (inkl. utgifter och intäkter) från de senaste fem åren samt en finansieringsplan (inkl. andra värdorganisationers och finansiärers andelar) fram till år 2030. Om infrastrukturen består av flera verksamhetsenheter ska detta beaktas i planen.
 • Vad är infrastrukturens direktörs och nyckelpersoners kompetens i fråga om infrastrukturens verksamhet? Hur stor andel av dem (%) har fast anställning (tillsvidareanställning)? Vad är den övriga personalens kompetens i fråga om infrastrukturens verksamhet? Hur stor andel av dem (%) har fast anställning (tillsvidareanställning)? Vilka kompetensbehov har personalen? Uppge en utvecklingsplan för personalens kompetens och eventuella karriärvägar. Har personalen tillgång till eller finns det planer på personalens utbildning, arbetsrotation eller annat stöd väsentligt för arbetet?
 • Hur är infrastrukturens verksamhet organiserad i Finland? Hur är arbetet indelat mellan olika verksamhetsenheter (bild 1, nivå B och/eller C)?

4. Forskningsinfrastrukturens verksamhet

4.1 Forskningsinfrastrukturens livscykel

Beskriv närmare den livscykelkategori du valt (A eller B). Beskriv t.ex. följande:

A: planering/konstruktion/implementering

 • Är forskningsinfrastrukturen i planerings-, konstruktions- eller implementeringsfasen?
 • Vilka steg måste tas för att övergå till driftsfasen?
 • När uppskattas det att driftsfasen inleds?
 • Uppge en eventuell avvecklingsplan (exit plan).

B: drift/nedmontering 

 • Vilka delar av infrastrukturhelheten kräver uppdatering och/eller utveckling före år 2030?
 • Har infrastrukturen eller dess delar en avvecklingsplan (exit plan)?

4.2 Ansvarsfullhet och hållbar utveckling i forskningsinfrastrukturens verksamhet

 • Hur beaktas principerna för god vetenskaplig praxis och god förvaltning i infrastrukturens verksamhet?
 • Hur beaktar infrastrukturen hållbar utveckling i sin verksamhet, t.ex. FN:s globala mål för hållbar utveckling? Hur följer den upp att målen förverkligas?
 • Har infrastrukturen uppskattat eller planerat att uppskatta sitt eget koldioxidavtryck? Om den har, hur har det genomförts och vilka resultat har det gett?

4.3 Långsiktighet och dynamik i forskningsinfrastrukturens verksamhet

Infrastrukturens tjänster och deras användning. Om infrastrukturen har flera verksamhetsenheter (bild 1, nivå B och/eller C), svara på frågorna nedan skilt för varje enhet.

 • Specificera de tjänster som infrastrukturen erbjuder under de följande tio åren. Finns det planer på nya tjänster?
 • Definiera infrastrukturens användare (t.ex. person, forskargrupp, nedladdning).
 • Vilket är det nuvarande eller planerade genomsnittliga antalet användare per år och vilka är de viktigaste användargrupperna?
 • Vilken är infrastrukturens nuvarande eller planerade utnyttjandegrad (%)?
 • Är det möjligt att utvidga verksamheten och användarkretsen? Om det är, beskriv hur.
 • Beskriv infrastrukturens användningspolitik och eventuella tjänstemodeller. Beskriv t.ex. följande:
  • Är informationen om infrastrukturens användning fritt tillgänglig? Beskriv hur.
  • Kan aktörer få fri tillgång till infrastrukturen eller är användningen begränsad? Obs! Fri tillgång innebär inte att användningen är avgiftsfri. Har infrastrukturen en utvecklingsplan för att främja öppen användning nationellt och internationellt?
  • Finns det begränsningar i användningen av infrastrukturen? Berätta hurdana, t.ex. om användningen är begränsad till forskningsändamål, endast för internt bruk eller om det finns någon annan begränsning.
  • Finns det villkor för användningen av infrastrukturen? Beskriv hurdana: t.ex. om det krävs att man klarat sig genom den vetenskapliga urvalsprocessen, att forskningsplanen har bedömts eller om det finns andra villkor.
  • Hur hanteras beviljandet av användningsrätt?
  • Är användningen avgiftsbelagd?
  • Finns det möjlighet till distansanvändning?

5. Digitalisering och data

Beskriv infrastrukturens datahanteringspolitik i en separat bilaga.

Vilka är de ändringsbehov som den ökade digitaliseringen och dataintensiteten medför, såsom ny teknik, nya servicemodeller och distansanvändning?

6. Riskhanteringsplan

Beskriv kritiska punkter för infrastrukturverksamhetens framgång samt alternativa sätt att genomföra verksamheten. Redogör kort för infrastrukturens riskhanteringsplan.

Har du frågor eller synpunkter?