Toimintasuunnitelmaohje

Hakijaa pyydetään noudattamaan näiden ohjeiden mukaista toimintasuunnitelman jäsentelyä, jotta hakemukset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Lisäksi hakemuksessa pyydetään huomioimaan odotukset, jotka tutkimusinfrastruktuurin elinkaaren vaihe sille asettaa. Toimintasuunnitelman pituudeksi suositellaan 20 sivua. Jos tutkimusinfrastruktuurin erityisluonne edellyttää pidempää kuvausta,  toimintasuunnitelman pituus voi olla enintään 30 sivua sisältäen lähdeviitteet. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (tekijä jne. vuosiluku) tai [numero]. Käytettävä kirjasin on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.

Toimintasuunnitelma laaditaan englannin kielellä ja liitetään hakemukseen Akatemian verkkoasioinnissa kohdassa Liitteet.

Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

Aloita toimintasuunnitelma kertomalla seuraavat asiat:

 • Tutkimusinfrastruktuurin nimi: samassa muodossa kuin verkkoasioinninpudotusvalikosta poimittu tutkimusinfrastruktuurin nimi tai kohtaan ”muu” kirjoitettu nimi
 • Kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin nimi: vain mikäli tiekartalle hakeva tutkimusinfrastruktuuri toimii kansallisena noodina kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuurissa, jonka jäsen Suomi on
 • Tutkimusinfrastruktuurin elinkaaren vaihe: (a)suunnittelu/rakennus/käynnistys tai (b) toiminta/purkaminen
 • Hakijaorganisaatio (johtajaorganisaatio)
 • Muut mukana olevat tutkimusorganisaatiot (konsortion osapuolet)
 • Tutkimusinfrastruktuurin johtajan nimi
 • Tutkimusinfrastruktuurin mahdollisen varajohtajan nimi

Lyhyt kuvaus (tiivistelmä) tutkimusinfrastruktuurista

 • Kuvaile tutkimusinfrastruktuurin kansallinen ja/tai kansainvälinen toiminnallinen kokonaisuus (esimerkiksi hyödyntäen alla olevaa kuvaa)
 • Miksi tutkimusinfrastruktuuri on perustettu?
 • Mitä palveluita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa?

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Kuva 1. Tutkimusinfrastruktuurin kansallinen ja/tai kansainvälinen toiminnallinen kokonaisuus

1. Tutkimusinfrastruktuurin tieteellinen ja koulutuksellinen merkittävyys

Tutkimusinfrastruktuurin merkittävyys tutkimuksen laadun, uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti

 • Miten tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa korkeatasoista tiedettä, tieteellisiä saavutuksia ja tieteen uudistumista kansallisesti ja kansainvälisesti?
  • Miten tutkimusinfrastruktuuri kytkeytyy tai tulee kytkeytymään olemassa olevaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusinfrastruktuuri- ja tutkimuskenttään ja miten se vahvistaa sitä? Miten tutkimusinfrastruktuuri ja sen verkostot lisäävät kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyötä?

  • Mikä on tutkimusinfrastruktuurista syntyvä lisäarvo tieteelle ja koulutukselle kansallisesti ja kansainvälisesti?

  • Mikä on tutkimusinfrastruktuuriin liittyvien tieteellisten ja koulutukselliset tuotokset esimerkiksi julkaisut per vuosi 2013-2018? Miten täsmällisten arvelet näiden lukujen olevan?
  • Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetut uudet tutkimustulokset ja/tai kehitetyt teknologiat (toteutuneet ja/tai arvio tulevasta)?
 • Miten tieteellisesti merkittävimmät julkaisut ja/tai muut läpimurrot ovat vaikuttaneet ao.       tieteenalan kehitykseen?
 • Miten eri tieteenalat hyödyntävät tai voisivat hyödyntää tutkimusinfrastruktuuria?

2. Tutkimusinfrastruktuurin laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

 • Kerro tutkimusinfrastruktuurin odotetusta/toteutuneesta tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvasta avoimuudesta ja yhteiskunnallisesta lisäarvosta ja vaikuttavuudesta, muun muassa:
  • vaikutuksista elinkeinoelämälle, yhteiskunnalle ja työllistymiseen sekä yhteyksistä yritystoimintaan ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin
  • vaikutuksia osaamis- tai innovaatioekosysteemien toimintaan.
 • Mikä merkitys kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin jäsenyydellä on Suomelle, suomalaiselle tutkimukselle ja yhteiskunnalle laajemmin? Tämä kysymys koskee vain tutkimusinfrastruktuureja, jotka toimivat kansallisena noodina kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuurissa, jonka jäsen Suomi on. Hakemukset, jotka ovat useamman kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin yhteenliittymiä (kuva 1, taso C) kertovat tässä jokaisen jäsenyyden merkityksestä.

 

3. Tutkimusinfrastruktuurin omistajuus, rahoitus, osaaminen ja organisaatiorakenne

 • Mikä tai mitkä organisaatio(t) omistavat tutkimusinfrastruktuurin? Miten omistajuus näkyy tutkimusinfrastruktuurin toiminnassa. Onko tutkimusinfrastruktuurilla oikeushenkilömuoto, mikä? Miten tutkimusinfrastruktuurin toiminta ja sen mahdollistama tutkimus on      linjassa? tutkimusinfrastruktuuria isännöivien organisaatioiden tutkimusstrategioiden kanssa?
 • Kokonaistaloussuunnitelma 2015-2030
  • Esitä tutkimusinfrastruktuurin kokonaisrahoitustiedot sisältäen menot ja tulot viiden edeltävän vuoden ajalta ja taloussuunnitelma vuoteen 2030 asti mukaan lukien myös muiden isäntäorganisaatioiden ja rahoittajien osuudet. Mikäli tutkimusinfrastruktuuri koostuu useammasta toiminnallisesta yksiköstä, ota tämä huomioon taloussuunnitelmassa.
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin johtajan ja avainhenkilöiden pätevyys tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta? Kuinka suurella osalla heistä (%) on pysyvä (toistaiseksi jatkuva)      työsuhde? Mikä on tutkimusinfrastruktuurin muun henkilöstön pätevyys tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta? Kuinka suurella osalla heistä (%) on pysyvä      (toistaiseksi jatkuva) työsuhde? Mitkä ovat henkilöstön osaamistarpeet? Esitä henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma ja mahdolliset urapolut. Onko henkilöstölle tarjolla tai suunniteltu tarjottavan koulutusta, työnkiertoa tai muuta työn kannalta oleellista tukea?
 • Miten tutkimusinfrastruktuurin toiminta on oganisoitunut Suomessa? Miten työ jakautuu eri toiminnallisten yksiköiden välillä (kuva 1, taso B ja/tai C)?

4. Tutkimusinfrastruktuurin toiminta

4.1 Tutkimusinfrastruktuurin elinkaari

Kuvaa tarkemmin valitsemaasi elinkaarikategoriaa (a) tai (b). Kerro esimerkiksi

(a) suunnittelu/rakennus/käynnistys

 • Onko tutkimusinfrastruktuuri suunnittelu-, rakennus- vai käynnistysvaiheessa?
 • Mitä työvaiheita edellytetään, ennen kuin tutkimusinfrastruktuuri siirtyy toimintavaiheeseen?
 • Milloin arvioitte toimintavaiheen käynnistyvän?
 • Esitä mahdollinen exit-suunnitelma.

(b) toiminta/purkaminen

 • Mitkä tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden osat vaativat päivittämistä ja/tai kehittämistä vuoteen 2030 mennessä?
 • Onko tutkimusinfrastruktuurille tai sen osille olemassa exit-suunnitelmaa?

4.2 Tutkimusinfrastruktuuritoiminnan vastuullisuus ja kestävä kehitys

 • Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet?
 • Miten tutkimusinfrastruktuuri huomioi omassa toiminnassaan kestävän kehityksen, esim. YK:n kestävän kehityksen politiikkatavoitteet? Miten se seuraa tavoitteiden toteutumista?
 • Onko tutkimusinfrastruktuuri arvioinut tai suunnitellut arvioivansa omaa hiilijalanjälkeään? Jos se tehty, miten se on totetutettu ja mitkä ovat sen tulokset?

 

4.3 Tutkimusinfastruktuuritoiminnan pitkäjänteisyys ja dynaamisuus

Tutkimusinfrastruktuurin tarjoamat palvelut ja käyttö. Mikäli tutkimusinfrastruktuuri koostuu useammista toiminnallisista yksiköistä (kuva 1, taso B ja/tai C), kerro alla kysytyt asiat jokaisen toiminnallisen yksikön osalta erikseen.

 • Erittele palvelut, joita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Onko uusia palvelukokonaisuuksia suunnitteilla?
 • Määrittele tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkunta (esim. henkilö, tutkimusryhmä, lataus)
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämän hetkinen tai suunniteltu keskimääräinen käyttäjämäärä/vuosi ja keskeiset käyttäjäryhmät?
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämän hetkinen tai suunniteltu käyttöaste (%)?
 • Onko toimintaa ja käyttäjäkuntaa mahdollista laajentaa? Jos on, kerro miten.
 • Kuvaa tutkimusinfrastruktuurin käyttöpolitiikka ja mahdolliset palvelumallit. Kerro esimerkiksi:
  • onko tieto tutkimusinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksista avoimesti saatavilla. Kerro miten.
  • onko toimijoilla vapaa pääsy tutkimusinfrastruktuurin käyttäjiksi vai onko käyttö rajoitettua. Huom. vapaa pääsy ei tarkoita, että käyttö olisi maksutonta. Onko tutkimusinfrastruktuurilla kehittämissuunnitelmaa avoimen käytön lisäämiseksi kansallisesti tai kansainvälisesti?
  • onko tutkimusinfrastruktuurin käytölle rajoituksia. Kerro millaisia, esimerkiksi onko käyttö rajoitettu vain tutkimuskäyttöön, sisäiseen käyttöön tai onko jokin muu rajaus.
  • onko tutkimusinfrastruktuurin käytölle ehtoja. Kerro millaisia, esimerkiksi edellytetäänkö tieteellisen valintaprosessin läpäisyä, tutkimussuunnitelman arviointia tai onko muita ehtoja.
  • miten käyttöoikeuden myöntämistä hallinnoidaan.
  • peritäänkö tutkimusinfrastruktuurin käytöstä maksu.
  • onko tutkimusinfrastruktuurille olemassa etäkäyttömahdollisuus.

5. Digitaalisuus ja data

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä.

Mitkä ovat digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun tuomat muutostarpeet, kuten uudet teknologiat, palvelumallit ja etähyödyntäminen?

6. Tutkimusinfrastruktuurin riskienhallintasuunnitelma

Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin toiminnan onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat? Esitä lyhyesti tutkimusinfrastruktuurin riskienhallintasuunnitelma.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?