FIRI anvisningar om progressrapport

Om en forskningsinfrastruktur har pågående FIRI-finansiering från Akademin för vilken slutrapporten ännu inte har lämnats in, ska en progressrapport bifogas ansökan enligt följande struktur:

Rubrik: Progressrapport/-rapporter på forskningsinfrastrukturens projekt

Forskningsinfrastrukturens namn, ansökande organisation, nya ansökans nummer

Progressrapport

Om det finns flera pågående finansieringsprojekt beskrivs varje projekt separat i samma bilaga.

  • projektets nyckeluppgifter: beslutsnummer, projektets namn, finansieringsinstrument, beviljad finansiering, finansieringsperiod
  • kort beskrivning av hur projektet fortskridit (max. 2 500 tecken)
  • kort beskrivning av hur den finansiering som söks anknyter till projektet i fråga.

Progressrapporten ska skrivas på samma språk som själva ansökan. Rapporten/rapporterna bifogas ansökan (som ett dokument) i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_report.

Har du frågor eller synpunkter?