Definitioner av FIRI-begrepp

Forskningsinfrastruktur

Forskningens infrastrukturer är en reserv av instrument, apparater, data och tjänster som ökar det finländska forsknings-, utbildnings- och innovationssystemets genomslagskraft och internationella dragningskraft. Forskningsinfrastrukturtjänsterna möjliggör forskning och utveckling, stöder forskarutbildning och undervisning samt upprätthåller och utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten och främjar därigenom forskningens kvalitet, förnyelse och konkurrenskraft, stärker forskningsmiljöernas mångformiga genomslagskraft samt ökar det nationella och internationella samarbetet.

Forskningsinfrastrukturer är för forskningen väsentliga apparater, datanät, databaser, flervetenskapliga forskningscentraler, forskningsstationer, samlingar, bibliotek och andra minnesorganisationer samt tjänster i anslutning till dessa. Stora vetenskapliga forskningsinfrastrukturer används ofta gemensamt och internationellt och de erbjuder samarbetsmöjligheter för såväl inhemska som utländska forskare och andra aktörer.

Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, dvs. förlagda till ett ställe, distribuerade eller virtuella, och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra.

Nationell forskningsinfrastruktur

En nationell forskningsinfrastruktur är en forskningsinfrastruktur av nationell eller internationell betydelse som fungerar som grund för högkvalitativ forskning, utveckling och innovation. Den främjar samarbete och kunskapsutveckling, stöder vetenskaplig förnyelse och stärker Finlands vetenskapliga konkurrenskraft.

En nationell forskningsinfrastruktur tillhandahåller användarstyrda, dynamiska och öppna tjänster. Den har en tydlig ägar- och organisationsstruktur och en långsiktig, flerkanalig och transparent finansieringsbas. En nationell forskningsinfrastruktur syftar till att generera ny kunskap, locka talanger och främja en ansvarsfull och säker datahantering. En nationell forskningsinfrastruktur måste dessutom i sin verksamhet beakta den gröna övergången och målen för hållbar utveckling.

Nationella forskningsinfrastrukturer möjliggör aktivt samarbete med olika FUI-aktörer, vilket belyser deras inverkan och roll när det gäller att främja innovation.

Medlemskap i internationell forskningsinfrastruktur

Genom medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer främjas forskningens och utbildningens kvalitet. Medlemskapet skapar en plattform för samarbete inom internationell forskning, utveckling och innovation. Genom medlemskapet stärks även forskningsmiljöns mångsidiga genomslag i hela samhället. Med internationell forskningsinfrastruktur avses i denna utlysning internationella forskningsinfrastrukturer där Finland genom statsfördrag är medlem eller en forskningsinfrastruktur vars medlemsavgift Finlands Akademi betalar.

Forskningsorganisation

Med forskningsorganisation avses en sådan organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida resultaten genom undervisning, publikationer eller dataöverföring. Forskningsorganisationer är t.ex. högskolor eller forskningsinstitut, organisationer som överför teknologi, organisationer som förmedlar innovationer och fysiska eller virtuella samarbetsforum inriktade på forskning oavsett rättslig status (offentligrättslig eller privaträttslig organisationsform) eller finansieringskälla. När en sådan sammanslutning även bedriver ekonomisk verksamhet ska finansieringen, kostnaderna och intäkterna i anslutning till verksamheten bokföras separat. De företag som t.ex. i egenskap av delägare eller medlem utövar avgörande inflytande i sammanslutningen får inte ha företräde till de resultat som sammanslutningen uppnår.

Projekt

Ett projekt är en tidsbegränsad åtgärd som främjar utvecklandet av forskningsinfrastrukturen, tjänsterna, utvidgningen av användargruppen och genomslagskraften.

Har du frågor eller synpunkter?