FIRI käsitteliden määrittelyä

Tutkimusinfrastruktuuri

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuslaitteistojen, -aineistojen ja niihin liittyvien palveluiden varanto, joka lisää suomalaisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa. Tutkimusinfrastruktuuripalvelut mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön, tukevat tutkijankoulutusta ja opetusta sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja näin edistävät tutkimuksen laatua, uudistumista ja kilpailukykyä, vahvistavat tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta sekä lisäävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen kannalta oleellisia laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, monitieteisiä tutkimuskeskuksia, tutkimusasemia, kokoelmia, kirjastoja ja muita muistiorganisaatioita sekä näiden käyttöön liittyviä palveluja. Suuret tieteelliset tutkimusinfrastruktuurit ovat usein yhteiskäyttöisiä ja kansainvälisiä tarjoten yhteistyömahdollisuuksia sekä koti- että ulkomaalaisille tutkijoille ja muille toimijoille.

Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä eli yhteen paikkaan sijoittuneita, hajautettuja tai virtuaalisia ja ne voivat muodostaa toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia ja verkostoja.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri on kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävä tutkimusinfrastruktuuri, joka toimii perustana korkeatasoiselle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Se edistää yhteistyötä ja osaamisen kehitystä, tukee tutkimuksen uudistumista ja vahvistaa Suomen tieteellistä kilpailukykyä.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa käyttäjälähtöisiä, dynaamisia ja avoimia palveluita. Sen omistajuus ja organisaatiorakenne on selkeä ja rahoituspohja on pitkäjänteinen, monikanavainen ja läpinäkyvä. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, houkutella osaajia ja edistää vastuullista ja turvallista datanhallintaa. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurin on huomioitava toiminnassaan vihreä siirtymä ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat aktiivisen yhteistyön eri tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden kanssa, tuoden esille niiden vaikuttavuuden ja roolin innovaatioiden edistäjänä.

Kansainvälinen tutkimusinfrastruktuurijäsenyys

Kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin jäsenyyden kautta edistetään tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Jäsenyys kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuurissa luo yhteistyöalustan kansainväliselle TKI-toiminnalle. Jäsenyyden kautta vahvistetaan tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan. Kansainvälisellä tutkimusinfrastruktuurilla tarkoitetaan kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureita, jossa Suomi on valtionsopimuksella jäsen tai tutkimusinfrastruktuuria, jonka jäsenmaksun Suomen Akatemia maksaa.

Tutkimusorganisaatio

Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia laajasti koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Tutkimusorganisaatioita ovat esimerkiksi korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt niiden oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta. Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa, esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä, käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.

Hanke

Hanke on ajallisesti rajattu toimi, joka edistää tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, palveluita, käyttäjäkunnan laajentamista ja vaikuttavuutta.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?