Börja använda finansiering

Hur börjar man använda finansiering som Finlands Akademi beviljat?

Finansieringsbeslutet och de därtill hörande finansieringsvillkoren finns i Akademins e-tjänst. En kopia av beslutet har sänts till forskningsorganisationen eller forskningsplatsen i fråga, dvs. det universitet, forskningsinstitut eller motsvarande som har förbundit sig till ansökan. Forskningsplatsen hanterar projektets finansiering och ger projektet tillgång till behövliga informationssystem. De fakturor m.fl. som hänför sig till projektet sköts vid forskningsplatsen. Kontakta personalen vid din egen institution, fakultet eller vid motsvarande forskningstjänster för att få ytterligare anvisningar.

Beslutsnumret nämns i beslutsmeddelandet (högra övre hörnet). I beslutet står: ”Forskningsrådet för X har beslutat att din ansökan beviljas finansiering. Finansieringen beviljas följande organisation: Y universitet.”

Projektets ansvariga ledare och forskningsplatsen ska godkänna att finansieringen tas emot

Akademins finansiering tas emot och förvaltas av den ansvariga ledarens forskningsplats. För att finansieringen ska kunna utbetalas krävs att den ansvariga ledaren och därefter forskningsplatsen bekräftar att de tar emot finansieringen.  Finansieringen måste godkännas i e-tjänsten inom åtta veckor från beslutsdagen, om inte annat nämns i beslutsmeddelandets särskilda villkor.

Se anvisningarna för e-tjänsten: Beslutsmeddelande, utlåtanden och godkännande av finansiering (pdf)

Finansieringen har beviljats för lön (akademiprofessor, akademiforskare, forskardoktor). Vem fungerar som arbetsgivare? Vem betalar lönen?

Arbetsgivaren är den forskningsplats som förbundit sig till ansökan. Anställningsförhållandet ingås med forskningsplatsen eller forskningsorganisationen i fråga. Forskningsplatsen betalar lönen och sköter alla ärenden som hänför sig till anställningsförhållandet. Finlands Akademin fungerar som forskningsfinansiär, inte som arbetsgivare.

Hur ska man gå till väga om man vill anställa personal med den finansiering som beviljats forskningsprojektet?

Forskningsplatsen hanterar projektets finansiering. Kontakta personalen vid din egen institution, fakultet eller vid motsvarande forskningstjänster för att få ytterligare anvisningar. Rekryteringar och ärenden som gäller personaladministration sköts i samarbete med forskningsplatsen. Med personalen ska ingås anställningsförhållanden och forskningsplatsen betalar deras lön. Anställningsförhållandena följer i regel forskningsplatsens arbetsvillkor och anvisningar. I konfliktsituationer iakttas Akademins finansieringsvillkor som hänför sig till beslutet.

Hur sköts de praktiska arrangemangen kring konferensresor/forskningsbesök till utlandet? Vem betalar i praktiken reseräkningen ur projektets finansiering?

Forskningsplatsen hanterar projektets finansiering. Kontakta personalen vid din egen institution, fakultet eller vid motsvarande forskningstjänster för att få ytterligare anvisningar. Här iakttas forskningsplatsens praxis och anvisningar om resor. Skaffa reseförordnandet från forskningsplatsen. Ta också hand om ditt försäkringsskydd. Finlands Akademi sköter i egenskap av finansiär inte för din del praktiska frågor som gäller resor.

Var får man mer information om användningen av beviljad finansiering?

Forskningsplatsen hanterar projektets finansiering. Kontakta i första hand personalen vid din egen institution, fakultet eller vid motsvarande forskningstjänster för att få ytterligare anvisningar. Bekanta dig också med finansieringsbeslutets finansieringsvillkor – du hittar dem i Akademins e-tjänst.

Beslutsnumret nämns i beslutsmeddelandet (högra övre hörnet). I beslutet står: ”Forskningsrådet för X har beslutat att din ansökan beviljas finansiering. Finansieringen beviljas följande organisation: Y universitet.”

Vid Akademins förvaltningsämbete sköter de ansvarsområden som motsvarar beslutsfattaren ärenden och frågor som gäller projektförvaltningen vid Akademin.

Ansvarsområden med ansvar för forskningsfinansiering

  • ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö
  • ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle
  • ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik
  • ansvarsområdet för strategisk forskning
  • ansvarsområdet för utveckling av forskningsfinansiering
  • ansvarsområdet för forskningsmiljöer

Kontrollera i beslutet vilket forskningsråd som fattade beslutet på din ansökan. Beslutsfattaren nämns också i beslutsmeddelandet. För varje beslutsfattare finns ett motsvarande ansvarsområde vid Akademin.

Hur kan man ställa frågor till Akademin?

När du vet ditt ansvarsområde kan du rikta frågan direkt till ansvarsområdet med blanketten på sidan Fråga och tyck till på Akademins webbplats.

Välj rätt ansvarsområde i menyn.

Om du inte vet rätt ansvarsområde, kan du vid behov skicka frågan per e-post till Finlands Akademis registratorskontor på kirjaamo@aka.fi. Registratorskontoret kan rikta frågan till rätt ansvarsområde.

Den föredragande som undertecknat beslutsmeddelandet lämnar vid behov ytterligare information

Beslutsmeddelandet har undertecknats av den vetenskapsrådgivare, ledande vetenskapsrådgivare, programchef eller motsvarande tjänsteman vid Finlands Akademi som fungerat som föredragande.  Föredraganden känner till ansökan och kan hjälpa med administrativa frågor som gäller Akademin och som du inte får svar på hos din egen forskningsplats. Föredraganden arbetar oftast på det ansvarsområde som nämns i beslutet. Om en föredragande som antecknats i beslutet inte hanterar ditt beslut, har en annan ansvarig person utsetts för beslutet inom samma ansvarsområde. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Kontaktinformation

Kan ändring sökas i finansieringsbeslutet?

När det gäller ändringar i finansieringsbeslut ges närmare anvisningar i finansieringsvillkoren och i deras bilaga 1, Ändringar i finansieringsbeslut. Ändringsansökan görs via e-tjänsten, där du också hittar beslutet och finansieringsvillkoren. Om du behöver hjälp i ärendet, kontakta den ansvariga parten och/eller föredraganden. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?