Nytt i Finlands Akademis finansieringsvillkor 11.8.2021–31.8.2022

De finansieringsvillkor som godkändes den 26 maj 2021 tillämpas på Finlands Akademis utlysningar (och de finansieringsbeslut som fattas på basis av dem) som är öppna mellan augusti 2021 och augusti 2022. De ändringar som gjorts i finansieringsvillkoren baserar sig på dokumentet om grunderna för beslut om forskningsfinansiering, som godkändes av Finlands Akademis styrelse den 19 april 2021. Se de gällande finansieringsvillkoren här.

Ändringar har gjorts i följande avsnitt: 1.1, 3, 4, 5.3, 5.3.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 14, 14.1, 14.2, 15.1 och Bilaga 1.

1.1 Tillämpningsområdet för dessa finansieringsvillkor: definitionen av ’forskningsorganisation’ har förtydligats.

3. Projektets basresurser: ”De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till forskningsplatsens omkostnader och de kan endast undantagsvis och av grundad anledning godkännas som sådana forskningskostnader som täcks med Akademins forskningsfinansiering.”

4. Kostnader för utländska forskares besök till eller forskning i Finland: Anvisningarna om stipendiernas storlek har uppdaterats och beloppen har höjts, t.ex. för professorer 2 800–4 500 euro/mån.

5.3 Publicering, data och öppen vetenskap: Några preciserande uppdateringar har gjorts i ärenden som gäller öppen vetenskap. Detta inverkar inte på praxisen.

5.3.1 Öppen tillgång till referentgranskade artiklar: ”Tillstånd för exceptionell licensanvändning ska begäras särskilt av Finlands Akademi. Tillståndet begärs genom att en begäran om ändring skickas till Akademin som en tilläggsuppgift till finansieringsbeslutet via Akademins e-tjänst.”

8.1 Allmänna principer: ”Projekt som finansierats av rådet för strategisk forskning förutsätts delta både i det egna forskningsprogrammets verksamhet och i den gemensamma genomslagverksamheten för strategisk forskning. Detta kan vara t.ex. gemensamma tillställningar, informationssammandrag och policyrekommendationer.”

8.2 Forskningsprojektets kostnader som täcks med Akademins finansiering: ”främjande av utnyttjandet av forskningsrön, om dessa kostnader inte uppstår inom ramen för ekonomisk verksamhet.”

9.1 Bidrag för anställning som akademiprofessor och akademiforskare: ”Om en akademiforskare får en ordinarie professur eller motsvarande uppgift, behöver hen inte avstå från sin anställning som akademiforskare. Detta förutsätter att akademiforskaren kan bedriva forskning enligt forskningsplanen till slutet av sin finansieringsperiod och att hen inte får lön för en annan uppgift (om inte Akademin har fattat beslut om samfinansiering, se nedan).”

9.2 Bidrag för anställning som forskardoktor: motsvarande formulering som i avsnitt 9.1.

14 Rapportering: ”Om rapporteringen av finansiering för spetsforskningsenheter, flaggskeppsfinansiering, finansiering för forskningsinfrastruktur, finansiering för att stärka universitetens profilering och finansieringen för strategisk forskning ges skilda anvisningar.”

14.1 Forskningsrapportering: slutrapport och progressrapport

”En förutsättning för att Akademin behandlar en ansökan om forskningsfinansiering är att sökanden i enlighet med anvisningarna har lämnat in slutrapporter om avslutade akademifinansierade projekt eller progressrapporter om pågående akademifinansierade projekt. Detta villkor gäller inte när personen i fråga är ansvarig person för en ansökan i en bidragsform där den sökande är en organisation.”

14.2 Revisionsberättelse: Rådet för strategisk forsknings EU-motfinansiering omfattas inte av revisionsskyldigheten.

15.1 Förskott: Förskott kan även betalas på forskningsinfrastrukturfinansiering.

Bilaga 1: Så här ansöker du om ändring i finansieringsbeslut

2. Förlängning av finansieringsperiod:

”En principiell förutsättning är att en vikarie inte har utsetts för forskaren och att forskaren återvänder till projektet under samma finansieringsbeslut.”

”En förlängning av finansieringsperioden kan inverka på beviljandet av ny finansiering. Kontrollera detta i utlysningstexten.”

Har du frågor eller synpunkter?